Skip to content

Britse Modern Slavery Act

uk modern slavery act
Main content
Terug naar woordenlijst-pagina

Wat is de Britse Modern Slavery Act?

De Britse Modern Slavery Act is een van de meest verstrekkende wetgevingsinstrumenten ter wereld om de problematiek van de moderne slavernij aan te pakken. De wet consolideert de bestaande misdrijven op het gebied van slavernij en mensenhandel, en introduceert nieuwe preventieve maatregelen, ondersteuningssystemen en een regelgevend orgaan. De wet inzake moderne slavernij omvat nieuwe maatregelen, waaronder bevelen tot herstel van mensenhandel, die aanmoedigen in beslag genomen activa te gebruiken om slachtoffers te compenseren, en preventiebevelen om ervoor te zorgen dat personen die een risico vormen op het plegen van misdrijven in verband met moderne slavernij, niet kunnen werken op relevante gebieden, zoals met kinderen en gangmasters.

De Britse Modern Slavery Act bepaalt dat bedrijven een jaarlijkse verklaring moeten publiceren als zij een omzet hebben van meer dan 36 miljoen pond en als een deel van of al hun activiteiten in het VK plaatsvinden. Ze moeten bevestigen welke stappen zijn genomen om ervoor te zorgen dat slavernij en mensenhandel niet voorkomen in het bedrijf en de toeleveringsketen, of ze moeten verklaren dat er geen stappen zijn genomen. Dit is een reactie op de wereldwijde bezorgdheid over de groei van de moderne slavernij, aangezien de IAO schat dat 21 miljoen mensen in de wereld het slachtoffer zijn van dwangarbeid, een aantal dat wordt bepaald door de winsten van 150 miljard USD die elk jaar hiermee in de praktijk worden gegenereerd. 44% van de slachtoffers van slavernij worden over internationale grenzen getransporteerd als gevolg van de geografische integratie van markten.

Lees over de implicaties van deze wet
  voor bedrijven die in het VK actief zijn

Terug naar woordenlijst-pagina

Moderne slavernij in de context

 • Moderne slavernij blijkt te bestaan in 167 landen over de hele wereld
 • 19 miljoen slachtoffers van dwangarbeid worden uitgebuit door ondernemingen of particulieren (IAO)
 • Jaarlijks wordt 150 miljard USD winst gemaakt door moderne slavernij (IAO)
 • Het aantal mensen dat in moderne slavernij leeft, wordt wereldwijd op 35,8 miljoen geschat: dat is evenveel als de bevolking van Canada en slechts 10 landen nemen 71% voor hun rekening (Global slavery index)
 • Van de 168 miljoen kinderarbeiders in 2012 waren er 85 miljoen werkzaam in gevaarlijke werkomstandigheden
 • In december 2014 maakte het Amerikaanse ministerie van Arbeid een lijst van 136 goederen die in 74 landenin strijd met de internationale normen door dwangarbeid of kinderarbeid zijn geproduceerd
 • Internationaal Verdrag van 1930 inzake gedwongen arbeid (nr. 29), niet bekrachtigd door China, Zuid-Korea en Afghanistan
 • Industrie, landbouw, bouw, verwerkende industrie en amusement behoren tot de meest betrokken sectoren (IAO)
 • In absolute cijfers zijn de landen met het grootste aantal mensen in moderne slavernij: India, China, Pakistan, Oezbekistan, Rusland, Nigeria, de Democratische Republiek Congo, Indonesië, Bangladesh en Thailand
 • De regeringen die de meeste actie ondernemen om een einde te maken aan moderne slavernij zijn: Nederland, Zweden, Verenigde Staten, Australië, Zwitserland, Ierland, Noorwegen, Georgië, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk

Wie zal de gevolgen ondervinden?

De Britse Modern Slavery Act zal gevolgen hebben voormeer dan 12.000 bedrijven en hun Britse en internationale toeleveringsketens. Veel bedrijven zijn al bezig met het opstellen van hun verklaringen om ervoor te zorgen dat deze voor hun volgende jaarlijkse rapportagecyclus in orde zijn. Uw bedrijf moet voldoen als het aan de twee criteria voldoet; Wereldwijde omzet van meer dan £ 36 miljoen en een bedrijf of een deel van een bedrijf in een deel van het Verenigd Koninkrijk.

Deze regels zijn van toepassing op openbare en particuliere ondernemingen en personenvennootschappen, waar ze ook zijn opgericht of gevormd en in welke sector ze ook actief zijn. Nadere bijzonderheden over de reikwijdte van de ondernemingen waarop de wet van toepassing is (d.w.z. omzetdrempels) worden momenteel door de regelgever herzien en worden op een later tijdstip verwacht.

Zoals de Britse Modern Slavery Act nu is geformuleerd, moeten de meeste grote commerciële entiteiten rapporteren, en niet alleen de detailhandel en de bewerkende en verwerkende industrie, zoals de Californische tegenhanger voorschrijft. Beursgenoteerde ondernemingen die reeds voldoen aan de verslagleggingsvereisten van de UK Companies Act 2006 zullen in hun bestaande openbaarmakingen verslag kunnen uitbrengen over hun due diligence-inspanningen, terwijl er vooralsnog geen details zijn verstrekt met betrekking tot particuliere ondernemingen.

 

Is uw bedrijf er klaar voor? De vereisten

De Britse Modern Slavery Act vereist dat bedrijven inspanningen leveren en deze bekendmaken om:

 • De risico's van mensenhandel en slavernij in de toeleveringsketen in kaart te brengen en te analyseren.
 • Interne verantwoordingsnormen en -procedures voor werknemers en contractanten te creëren en handhaven en actie te ondernemen tegen degenen die niet voldoen aan de bedrijfsnormen inzake slavernij en mensenhandel.
 • Audits te uitvoeren bij leveranciers om na te gaan of zij voldoen aan de bedrijfsnormen inzake mensenhandel en slavernij in de toeleveringsketens.
 • Directe leveranciers te verplichten te verklaren dat de in het product verwerkte materialen voldoen aan de wetgeving inzake slavernij en mensenhandel van het land of de landen waar zij zaken doen.
 • Werknemers en managers van het bedrijf die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het beheer van de toeleveringsketen training te bieden over mensenhandel en slavernij, met name wat betreft het beperken van de risico's binnen de toeleveringsketens van producten.

Omgaan met de Britse Modern Slavery Act

Geen enkele organisatie heeft hier alle antwoorden op. En niemand kan een 'out of the box'-oplossing bieden. Het is ingewikkelder dan dat. Maar we kunnen op vele manieren helpen. We kunnen u de informatie verstrekken die u nodig hebt om ervoor te zorgen dat u niet bewust slavenarbeid toepast in uw toeleveringsketen. Dit geldt voor mensenrechten in een bredere context dan alleen de Britse Modern Slavery Act.

We beoordelen of arbeid vrij wordt geleverd, ongeacht de wetgeving, omdat vrije arbeid een fundamenteel mensenrecht is. Daarom hanteren we een holistische aanpak en beoordelen we het mensenrechtenbeleid, de maatregelen en de rapportage van uw leverancier. Dit levert de informatie op die uw compliance team nodig heeft om te rapporteren over uw inspanningen om slavernij in uw toeleveringsketen te voorkomen.

EcoVadis levert de due diligence-diensten, op bewijs gebaseerde beoordeling en training op belangrijke CSR-gebieden (waaronder mensenrechtenvraagstukken) die aantonen dat uw inspanningen betrouwbaar en grondig zijn. We kunnen u helpen op vijf belangrijke gebieden:

 1. Risicobeoordeling
  1. We brengen toeleveringsketens in kaart om landen en sectoren met een potentieel voor slavernij en mensenhandel te identificeren.
 2. Op bewijs gebaseerde evaluatie
  1. Onze unieke methodologie omvat wereldwijd erkende mensenrechtennormen voor slavernij en mensenhandel. Daartoe behoren de Guiding Principles on Business and Human Rights, het United Nations Global Compact en ISO 26001. Bij de beoordeling wordt ook rekening gehouden met de vereisten inzake de openbaarmaking vanconflictmineralen uit hoofde van sectie 1502 van de Dodd-Frank Act.
 3. Audit en productcertificering
  1. Hoewel we geen audits uitvoeren, nemen we wel auditgegevens op in onze evaluatiemethodologie. Deze kunnen lacunes in de naleving van de toeleveringsketen aan het licht brengen, die vervolgens kunnen worden aangepakt met een correctief actieplan.
 4. Interne meetnormen
  1. We helpen bedrijven bij het ontwikkelen van gedragscodes voor leveranciers. Hierin worden de verwachtingen ten aanzien van internationaal erkende mensenrechtenprincipes geformaliseerd, waaronder de preventie van slavernij en mensenhandel. We zorgen ook voor een kwalitatieve beoordeling van de interne procedures en stellen corrigerende maatregelen voor om mogelijke problemen in de toeleveringsketen aan te pakken.
 5. Training
  1. We bieden een uitgebreide training over de belangrijkste kwesties en managementpraktijken inzake duurzaam beheer van de toeleveringsketen.

Ontdek hoe EcoVadis bedrijven helpt te voldoen aan de
  Vereisten van de Britse Modern Slavery Act

Scope 3-decarbonisatie versnelt! Bekijk de nieuwste strategieën en belangrijkste cijfers.
Bekijk nu
Moet u reageren op de toenemende due diligence-regelgeving? Bekijk ons nieuwste e-boek.
Bekijk nu