Terug naar de pagina met regelgevingen
Canada, Noord-Amerika | Ingangsdatum: Januari 2024

Canadese Modern Slavery Act (S-211)

Wetsoverzichtje
Hier vindt u meer details voor uw aanpak

Vanaf januari 2024 verplicht de “Fighting Against Forced Labour and Child Labour in Supply Chains Act” (Wet ter Bestrijding van Dwang- en Kinderarbeid in Toeleveringsketens), oftewel Wetsvoorstel S-211, bepaalde entiteiten om aan te geven welke maatregelen zij genomen hebben om het risico dat zij of hun toeleveranciers gebruikmaken van dwang- of kinderarbeid te verlagen. De eerste rapporten dienen eind mei 2024 ingediend te zijn.

Voor wie geldt deze wet?

Met deze wet worden voor vele nieuwe ondernemingen de rapportagevereisten uitgebreid. Meer in het bijzonder betreft dit ondernemingen die:

  • Goederen in Canada produceren, verkopen of distribueren, of
  • Elders geproduceerde goederen in Canada importeren, of
  • Directe of indirecte zeggenschap hebben over een onderneming die bij één van de bovengenoemde activiteiten betrokken is

Wat dient de rapportage uit hoofde van deze wet te omvatten?

  • Informatie over het beleid en de due diligence van de onderneming op het gebied van dwang- en kinderarbeid
  • Een beoordeling van de risico's binnen de onderneming en haar toeleveringsketen, en de maatregelen die genomen worden om overtredingen te herstellen
  • Een beschrijving van de inspanningen om mogelijk inkomensverlies van de meest kwetsbare families als gevolg van de inspanningen van de onderneming om dwang- en kinderarbeid uit te bannen te verhelpen
  • Een schets van de effectiviteit van het anti-slavernijbeleid

Wilt u aan de vereisten van deze wet voldoen? Ons wetsoverzichtje biedt nadere informatie over wat onder de wet valt, en de verplichtingen die voor uw onderneming gelden: Canadese Modern Slavery Act: Wetsoverzichtje