Wettelijke vermeldingen | EcoVadis Skip to content

Wettelijk

Main content

Algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website www.ecovadis.com (de "Website"). Door naar onze website te surfen of deze te gebruiken, erkent u zonder beperking of voorbehoud, de onderhavige algemene voorwaarden, gebruiksvoorwaarden en de verklaring inzake gegevensprivacy te hebben gelezen, begrepen en aanvaard. "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die is ingelogd op deze website en die zich houdt aan de voorwaarden van het Bedrijf.

1. Identiteit
Het Bedrijf dat de Website tot stand heeft gebracht, (hierna het "Bedrijf"):
Ecovadis SAS
Hoofdkantoor: 43 avenue de la Grande armée 75116 Parijs
Bedrijfstype: Société à Actions Simplifiée
Kapitaal: 65 856,90 euro
Handels- en vennootschapsregister: 497 842 914 R.C.S. Parijs
btw-nummer: FR 63497842914
Telefoonnummer: +33 (0)1 82 28 88 88
Directeur publicatie: Directeur communicatie

Webontwerp:
EcoVadis

Technisch ontwerp en ontwikkeling van de internetsite:
Paweł Czyż Biuro Programistyczne
ul. Wileńska 14/65
03-414 Warszawa
Contact: contact@flyhigh.pro

Hosting van de internetsite:
Hoofdkantoor: GoDaddy.com, LLC
14455 N. Hayden Rd., Ste 219
Scottsdale, AZ 85260
Verenigde Staten
Serverlocatie: Ashburn, VA

2. Informatie over activiteiten
Deze website geeft informatie over bepaalde activiteiten van de groep. Het Bedrijf kan de informatie op deze Website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Deze verstrekte informatie is van algemene aard en er wordt niet gegarandeerd dat deze geschikt is voor een welbepaald doel.

3. Intellectueel eigendom
3.1 Bedrijfseigendom

3.1.1 Alle informatie of documenten (teksten, bewegende of niet-bewegende beelden, databanken, geluiden, foto’s, expertise, genoemde producten) op de Website evenals alle elementen gecreëerd voor de website en zijn algehele structuur, zijn eigendom van het Bedrijf of de bedrijven binnen de groep of maken ze het voorwerp uit van gebruiks-, reproductie- of afbeeldingsrechten toegekend in hun voordeel.

3.1.2 Deze informatie, documenten of elementen zijn onderworpen aan wetten die het auteursrecht beschermen vanaf het ogenblik dat ze ter beschikking gesteld worden van het publiek op deze Website. Licenties en rechten ten aanzien van het intellectueel eigendom, anders dan het bezoekrecht van de Website, worden in geen geval verleend.

3.1.3 De documenten van de Website mogen uitsluitend ter informatie voor persoonlijke en privédoeleinden worden gereproduceerd. Elke reproductie of elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van het Bedrijf. Bij toegestane reproductie van de informatie op deze Website moeten steeds de juiste bron en eigenaar worden vermeld.

3.2 Onderscheidende kenmerken

Tenzij anders vermeld, zijn de op deze Website vermelde bedrijfsnamen, logo's, producten en merken eigendom van het Bedrijf of de bedrijven binnen de groep, of maken ze het voorwerp uit van gebruiks-, reproductie- of afbeeldingsrechten toegekend in hun voordeel. U mag deze niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

3.3 Databanken

De databanken die u ter beschikking gesteld worden op de Website, worden beheerd door het Bedrijf en ze zijn de eigendom van het Bedrijf. U mag geen kwalitatief of kwantitatief aanzienlijk deel van de databanken gebruiken of hergebruiken, ook niet voor privédoeleinden.

4. Uw verbintenissen
4.1 Recht om informatie te gebruiken

Elke gebruiker van de Website die informatie verstrekt, verleent het Bedrijf alle overdraagbare rechten in verband met deze informatie, en geeft het Bedrijf de toestemming om ze te gebruiken. De informatie die op deze manier aangeleverd wordt door de bezoekers wordt niet als vertrouwelijk beschouwd. Als de verstrekte informatie echter persoonsgegevens zijn zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving, verwerken we deze informatie in overeenstemming met onze Verklaring inzake gegevensprivacy, die van toepassing is op deze Website.

4.2 Naleving van de wet

Elke bezoeker van deze Website verklaart zich te houden aan onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en de geldende wetgeving, meer bepaald:

  • beschikt over de nodige competentie en middelen om naar de Website te surfen en deze te gebruiken;
  • te hebben gecontroleerd of de gebruikte computerconfiguratie geen virus bevat en zich in perfecte staat bevindt;
  • geeft het recht aan het Bedrijf en partners in voorkomend geval om de verstrekte informatie (behalve persoonlijke gegevens) volledig te gebruiken;
  • de toegangscodes en wachtwoorden die het Bedrijf kan bezorgen om toegang te krijgen tot bepaalde rubrieken, geheim te houden, en bijgevolg verantwoordelijk te zijn voor het gebruik en de veiligheid daarvan. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de Website op te schorten in geval van frauduleus gebruik of pogingen tot frauduleus gebruik van deze toegang.

5. Hyperlinks
5.1 Activering van links. Het Bedrijf wijst nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid af wat betreft de inhoud van de sites waarnaar verbindingen gemaakt kunnen worden. Deze links worden aangeboden aan de gebruikers van deze Website. Raadpleeg de algemene voorwaarden en het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van deze websites om een beter inzicht te krijgen in hun praktijken. De beslissing om deze links te activeren, ligt uitsluitend bij de gebruikers van de Website. Het Bedrijf kan een link op de Website op elk moment wijzigen of verwijderen.

5.2 Goedkeuring van links. Indien u een hyperlink met deze site wenst te creëren, dient u de voorafgaande schriftelijke goedkeuring te verkrijgen van het Bedrijf via de contactgegevens die aan het einde van dit document zijn vermeld.

6. Cookies
Het Bedrijf maakt gebruik van cookies. Door deze website te bezoeken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het Privacybeleid van het Bedrijf. De meeste moderne interactieve websites maken gebruik van cookies, zodat we gebruikersgegevens voor elk bezoek kunnen opvragen. Cookies worden in bepaalde delen van onze site gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruikersgemak voor de bezoekers mogelijk te maken. Sommige van de geaffilieerde/advertentiepartners van het Bedrijf kunnen ook gebruikmaken van cookies.
Werk hier uw cookie-instellingen bij:

7. Formele kennisgeving
7.1 Informatie

7.1.1 De informatie beschikbaar op deze website ("Informatie") wordt te goeder trouw verstrekt.

7.1.2 Deze Informatie wordt geacht correct te zijn op het moment dat deze gepubliceerd wordt op de Website. Het Bedrijf garandeert echter niet dat deze Informatie volledig en juist is. U draagt zelf alle risico's die verbonden zijn aan het geloof dat u eraan hecht. Deze Informatie wordt aan u verstrekt op voorwaarde dat uzelf of een andere persoon die deze ontvangt het belang voor een welbepaald doel kan bepalen vóór het eigenlijke gebruik ervan. In geen geval zal het Bedrijf aansprakelijk zijn voor schade die mogelijk voortvloeit uit de geloofwaardigheid die aan deze Informatie wordt gehecht of uit het gebruik van de Informatie.

7.1.3 Deze Informatie mag niet worden beschouwd als een aanbeveling voor het gebruik van informatie, producten, procedures, apparatuur of formules die in strijd zouden zijn met een octrooi, een copyright of een gedeponeerd merk. Het Bedrijf wijst elke verantwoordelijkheid, expliciet of impliciet, af indien het gebruik van deze Informatie zou indruisen tegen een patent, een copyright of een gedeponeerd handelsmerk.

7.1.4 Het Bedrijf en elke dochteronderneming en gelieerde onderneming van de Total-groep verwerpt categoriek elke interpretatie die erop gericht is zich de inhoud van de websites eigen te maken voor aankoopaanbiedingen of aanbevelingen om aandelen of andere beursgenoteerde of niet-beursgenoteerde obligaties van het bedrijf of enig ander bedrijf van de Total-groep te verwerven.

7.1.5 Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie geboden over de verhandelbaarheid van de verstrekte Informatie, over de geschiktheid voor een bepaald doel of over de producten waarnaar in deze Informatie wordt verwezen.

7.1.6 Het Bedrijf verbindt er zich in geen geval toe om de Informatie die op het internet of op hun webservers verspreid wordt, bij te werken of te corrigeren. Evenzo behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de inhoud van de Website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren.

7.2 Beschikbaarheid

Het Bedrijf garandeert niet, zonder evenwel volledig te zijn, dat de Website ononderbroken werkt en dat de servers die er toegang toe geven en/of sites van derden waarvoor hyperlinks verschijnen geen virussen bevatten.

8. Updates van de gebruiksvoorwaarden van de Website en de toepasselijke wetgeving
Het Bedrijf kan deze gebruiksvoorwaarden van de Website te allen tijde bijwerken. U wordt dan ook verzocht om de recentste geldende gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen. Deze algemene gebruiksvoorwaarden van de Website zijn onderworpen aan de toepasselijke wetgeving.

9. Contactgegevens
Voor vragen over de gebruiksvoorwaarden van de Website kunt u per e-mail contact met ons opnemen via het contactformulier of per post op het volgende adres:

Ecovadis SAS
43 avenue de la grande armée
Afdeling Communicatie
75116 Parijs - Frankrijk

NIEUW: Barometer 2024: Inkoop omvormen tot een strategische partner voor duurzaamheid en veerkracht
Bekijk nu