Introductie van onze eerste podcast serie: De Scope 3 Agenda
Meer informatie
Nieuw: De 6e editie van de Bedrijfsduurzaamheidsrisico- en -prestatie-index
Nu bekijken

Wettelijk

Algemene gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website www.ecovadis.com (de "Website"). Door verbinding te maken met de Website, erkent u dat u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en de Verklaring van Gegevensprivacy hebt gelezen, begrepen en zonder beperking of voorbehoud hebt aanvaard. "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die is ingelogd op deze website en die zich houdt aan de voorwaarden van de Onderneming.

1. Identiteit
Onderneming die de Website publiceert (hierna de "Onderneming" genoemd):
Ecovadis SAS
Maatschappelijke zetel: 43 avenue de la Grande armée 75116 Parijs
Bedrijfstype: Société à Actions Simplifiée
Kapitaal: 65 856,90 euro
Handels- en vennootschapsregister: 497 842 914 R.C.S. Parijs
BTW-nummer: FR 63497842914
Telefoonnummer: +33 (0)1 82 28 88 88
Publicatiedirecteur: Directeur communicatie

Webontwerp:
EcoVadis

Technisch ontwerp en ontwikkeling van de internetsite:
Paweł Czyż Biuro Programistyczne
ul. Wileńska 14/65
03-414 Warszawa
Contact: contact@flyhigh.pro

Hosting van de internetsite:
Hoofdkwartier: GoDaddy.com, LLC
14455 N. Hayden Rd., Ste 219
Scottsdale, AZ 85260
Verenigde Staten
Serverlocatie: Ashburn, VA

2. Informatie over activiteiten
Op deze Website vindt u informatie over bepaalde activiteiten van de groep. De Onderneming kan de informatie op deze Website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Deze informatie wordt verstrekt als algemene informatie zonder enige garantie dat deze geschikt is voor enig specifiek doel.

3. Intellectuele Eigendom
3.1 Bedrijfseigendom

3.1.1 Alle informatie of documenten (tekst, geanimeerde of statische beelden, databanken, geluiden, foto's, knowhow of geciteerde producten) die op de Website zijn opgeslagen, evenals alle elementen die voor de Website en de algemene structuur ervan zijn gecreëerd, zijn ofwel eigendom van de Vennootschap of van de vennootschappen van de groep, of zijn het voorwerp van gebruiksrechten, verveelvoudigingsrechten of rechten van mededeling aan het publiek die aan hen zijn toegekend.

3.1.2 Deze informatie, documenten en items zijn onderworpen aan wetten ter bescherming van het auteursrecht voor zover zij via deze Website ter beschikking van het publiek zijn gesteld. Aan geen enkele partij is een licentie of enig ander recht dan het bekijken van de Website verleend met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.

3.1.3 Duplicatie van Website documenten is uitsluitend toegestaan als informatie voor persoonlijk en privé gebruik. Elke vorm van duplicatie of gebruik van kopieën voor andere doeleinden is formeel verboden en onderworpen aan voorafgaande en formele toestemming van het Bedrijf. In alle gevallen moet bij toegestane duplicatie van informatie die op deze Website is opgeslagen, de bron worden vermeld en moeten adequate verwijzingen naar eigendomsinformatie worden opgenomen.

3.2 Onderscheidingskenmerken

Tenzij anders bepaald, zijn de bedrijfsnamen, logotypes, producten en merken die op de Website worden vermeld, eigendom van de Onderneming of de ondernemingen van de groep en zijn zij onderworpen aan de gebruiksrechten, verveelvoudigingsrechten of rechten van vertegenwoordiging/mededeling aan het publiek die aan hen zijn toegekend. U mag deze niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming.

3.3 Databanken

De Onderneming is de beheerder van de databanken op de Website en de Onderneming is de eigenaar van alle ter beschikking gestelde databanken. U mag geen substantieel kwalitatief of kwantitatief deel van de databases extraheren of hergebruiken, ook niet voor privédoeleinden.

4. Uw Verbintenissen
4.1 Recht om informatie te gebruiken

Elke bezoeker van de Website die informatie verschaft, verleent de Onderneming alle overdraagbare rechten met betrekking tot die informatie en machtigt de Onderneming om daarvan gebruik te maken. Informatie die door bezoekers wordt verstrekt, wordt geacht niet vertrouwelijk te zijn. Indien de verstrekte informatie echter persoonsgegevens zijn in de zin van de toepasselijke wetgeving, verwerken wij deze informatie in overeenstemming met onze verklaring inzake gegevensprivacy, die van toepassing is op deze Website.

4.2 Naleving van de wet

Elke bezoeker van deze Website verklaart ook dat hij of zij deze maatregelen en de geldende wetten naleeft en in het bijzonder:

  • Beschikt over het vermogen en de middelen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Website en deze te gebruiken.
  • Heeft geverifieerd dat de gebruikte IT-configuratie geen virussen bevat en dat deze volledig functioneert.
  • Geeft het Bedrijf en partners waar van toepassing het recht om de verstrekte informatie (met uitzondering van gegevens van persoonlijke aard) te gebruiken.
  • vertrouwelijk moet houden en is bijgevolg aansprakelijk voor het gebruik en de veiligheid van toegangscodes en wachtwoorden die de Onderneming u kan toesturen om toegang te krijgen tot specifieke secties. De Onderneming behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de Website op te schorten in geval van frauduleus gebruik of pogingen tot frauduleus gebruik van deze toegang.

5. Hypertextkoppelingen
5.1 Activering van links. De Vennootschap wijst formeel elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud van de websites waarnaar zij links aanbiedt. Deze links worden als dienst aan de gebruikers van deze Website aangeboden. Gelieve de algemene voorwaarden en het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van de websites te raadplegen om hun praktijk te begrijpen. De beslissing om links te gebruiken wordt uitsluitend door de gebruikers van de Website genomen. Wij kunnen op elk moment een link op deze Website wijzigen of verwijderen.

5.2 Toestemming voor een link. Als u een hyperlink naar deze Website wilt creëren, moet u vooraf de schriftelijke toestemming van de Onderneming verkrijgen via de contactgegevens die aan het einde van dit document zijn vermeld.

6. Cookies
De Onderneming maakt gebruik van cookies. Door deze website te bezoeken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het Privacybeleid van de Onderneming. De meeste interactieve websites gebruiken cookies om de gegevens van de gebruiker bij elk bezoek op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het zo gemakkelijker te maken voor mensen die deze website bezoeken. Sommige van de geaffilieerde/adverterende partners van het Bedrijf kunnen ook cookies gebruiken.
Update uw cookie-instellingen hier:

7. Formele kennisgeving
7.1 Informatie

7.1.1 De informatie ("Informatie") die op deze www-server (World Wide Web) beschikbaar is, wordt te goeder trouw verstrekt.

7.1.2 Deze Informatie wordt geacht correct te zijn wanneer zij op de Website wordt gepubliceerd. De Onderneming verklaart noch garandeert echter dat de Informatie volledig of juist is. U draagt alle risico's die voortvloeien uit het vertrouwen dat u in de Informatie stelt. De Informatie wordt verstrekt op voorwaarde dat u of een andere persoon die de Informatie ontvangt, vóór gebruik het belang ervan voor een specifiek doel kan bepalen. In geen geval aanvaardt de Onderneming aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het vertrouwen op de genoemde Informatie, het gebruik daarvan of het gebruik van een product waarnaar wordt verwezen.

7.1.3 De Informatie wordt niet geacht een aanbeveling te zijn om informatie, producten, procedures, apparatuur of formules te gebruiken die in strijd zijn met een octrooi, auteursrecht of geregistreerd handelsmerk. De Vennootschap wijst elke expliciete of impliciete aansprakelijkheid af indien het gebruik van de Informatie in strijd is met een octrooi, auteursrecht of gedeponeerd handelsmerk.

7.1.4 De Vennootschap en alle dochterondernemingen of filialen die rechtstreeks of onrechtstreeks eigendom zijn van de Groep Total verwerpen categorisch elke interpretatie die de inhoud van haar websites zou kunnen gelijkstellen met aankoopaanbiedingen of aansporingen tot het verwerven van aandelen of andere genoteerde of niet-genoteerde verhandelbare effecten.

7.1.5 Er wordt geen enkele expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de commerciële aard van de verstrekte Informatie of de geschiktheid ervan voor een bepaald doel, noch met betrekking tot de producten waarop deze Informatie betrekking heeft.

7.1.6 De Onderneming verbindt zich er in geen geval toe om de Informatie die op het Internet of op haar webservers wordt verspreid bij te werken of te corrigeren. Evenzo behoudt de Vennootschap zich het recht voor om de inhoud van haar Website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren.

7.2 Beschikbaarheid

De Vennootschap garandeert niet dat de Website zonder onderbreking zal werken of dat de servers die toegang verlenen tot de Website en/of de sites van derden waarnaar hyperlinks verwijzen, geen virussen bevatten.

8. Updates van de Gebruiksvoorwaarden van de Website en de toepasselijke wetgeving
De Onderneming kan deze Gebruiksvoorwaarden van de Website te allen tijde bijwerken. Bijgevolg wordt u uitgenodigd om regelmatig de meest recente van kracht zijnde Gebruiksvoorwaarden te raadplegen. Deze algemene gebruiksvoorwaarden van de Website zijn onderworpen aan de toepasselijke wetgeving.

9. Contactgegevens
U kunt alle vragen met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden van de Website via ons contactformulier of per post naar het volgende adres sturen:

Ecovadis SAS
43 avenue de la grande armée
Afdeling Communicatie
75116 Parijs - Frankrijk