Verklaring van Gegevensprivacy | EcoVadis Skip to content

Verklaring van Gegevensprivacy

Main content

Verklaring van Gegevensprivacy

Bij EcoVadis is het beschermen van gebruikersinformatie onze prioriteit. Wij hebben deze Verklaring van Gegevensprivacy opgesteld om onze praktijken te beschrijven met betrekking tot "Persoonsgegevens" (zoals hieronder gedefinieerd) die wij verzamelen van natuurlijke personen die browsen, gegevens versturen of een relatie hebben met EcoVadis of de klanten van EcoVadis (hierna "Gebruikers") van onze webdiensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot sites op www.ecovadis.com, www.ecovadis-survey.com, alle subdomeinen, en alle andere online services van EcoVadis SAS of EcoVadis Inc. ("Services"). Voor de doeleinden van deze verklaring van gegevensbescherming, tenzij anders vermeld, omvatten alle verwijzingen naar EcoVadis alle online webservices van EcoVadis SAS en EcoVadis Inc.

We respecteren ieders recht op persoonlijke privacy. We zullen gegevens die we rechtstreeks van gebruikers ontvangen via de EcoVadis-website of -diensten alleen verzamelen en gebruiken op de manieren die worden vermeld in deze Verklaring van Gegevensprivacy. Gegevens die door onze zakelijke klanten aan EcoVadis worden verstrekt, worden door die klanten verzameld onder hun eigen privacybeleid. Door gebruik te maken van de webdiensten van EcoVadis stemmen de Gebruikers in met de hier beschreven gegevenspraktijken en stemmen de Gebruikers in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van hun Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Verklaring van Gegevensprivacy.

EcoVadis SAS houdt zich als voor de gegevensverwerking verantwoordelijke aan de reeks beginselen voor gegevensbescherming die door de Franse gegevensbeschermingsautoriteit CNIL (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS) zijn ontwikkeld in het kader van de Franse wet op de gegevensbescherming, alsook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is en voor zover ze ook van toepassing zijn op de internationale wetgeving inzake gegevensbescherming.

Ga voor meer informatie over de CNIL naar: http://www.cnil.fr/english/

Deze gepubliceerde verklaring van gegevensprivacy is nauwkeurig, uitgebreid, prominent weergegeven, volledig geïmplementeerd, toegankelijk en voldoet aan de reeks gegevensbeschermingsprincipes die zijn ontwikkeld door de Franse wet op gegevensbescherming en in overeenstemming met alle huidige regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonlijke informatie, en in het bijzonder met wet 78-17 van 6 januari 1978 geamendeerd.

Krachtens deze wetten hebben de Gebruikers het recht op inzage en rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking met betrekking tot de betrokkene of bezwaar te maken tegen de verwerking, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid met betrekking tot, alle persoonsgegevens die u op de website verstrekt. Een dergelijk verzoek kan naar de Support Service worden gestuurd of rechtstreeks naar het volgende adres: EcoVadis SAS, Data Protection Officer, 43 Avenue de la Grande Armée, 75116 Parijs – FRANKRIJK, email: dpo@ecovadis.com

EcoVadis SAS heeft met zijn dochterondernemingen EcoVadis Inc (US), EcoVadis (Mauritius) Ltd, EcoVadis Hong Kong Ltd en EcoVadis Tunisia SARL, alsook met zijn leveranciers, door de Europese Commissie verstrekte standaardcontractbepalingen (SCC) ondertekend om een nalevingsmechanisme overeenkomstig de GDPR Art 46 toe te passen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen die geen passend niveau van gegevensbescherming waarborgen.

Verzameling en gebruik van Persoonsgegevens van Gebruikers

We gebruiken de persoonsgegevens die wij van onze klanten en potentiële klanten verzamelen voor de volgende doeleinden: (1) contract- en factureringsadministratie, (2) levering van producten en diensten, (3) gespreks- en chat-opnames van ondersteuningsdiensten, (4) communicatie over marketing en technische informatie betreffende onze producten en diensten, (5) accountbeheer van klanten, (6) het volgen van websitebezoekers en kijkersstatistieken voor klantenprospectie, en (7) het nakomen van onze zakelijke verplichtingen aan onze klanten.

EcoVadis verzamelt en gebruikt de Persoonsgegevens van een gebruiker, zoals naam en e-mailadres (gebruikersnaam) om de door een gebruiker gevraagde diensten te leveren. EcoVadis kan uw Persoonsgegevens ook gebruiken om gebruikers te informeren over andere producten of diensten die beschikbaar zijn van en via EcoVadis. EcoVadis kan ook via enquêtes contact opnemen met Gebruikers om onderzoek te doen naar de mening van gebruikers over huidige services of over mogelijke nieuwe services die kunnen worden aangeboden.

Als een gebruiker diensten van EcoVadis koopt, kunnen we om facturerings- en creditcardgegevens vragen. De creditcardgegevens worden niet door EcoVadis opgeslagen.

Persoonlijke en niet-persoonlijke informatie over de computerhardware en -software van de gebruiker kan automatisch door EcoVadis worden verzameld. Deze informatie kan omvatten: het IP-adres van de gebruiker, browsertype, domeinnamen, toegangstijden en verwijzende websiteadressen. Deze gegevens worden gebruikt voor de werking van de dienst, om de kwaliteit van de dienst te handhaven en te verbeteren, en om algemene statistieken over het gebruik van de EcoVadis-webdiensten te verstrekken.EcoVadis kan bijhouden welke websites en pagina's onze Gebruikers bezoeken terwijl ze de EcoVadis-webdiensten gebruiken, om de gebruikerservaring te verbeteren en om te bepalen welke EcoVadis-diensten het populairst zijn.

We verzamelen en gebruiken ook gegevens van sollicitanten met het oog op werving via speciale vacatureportals.

Wettelijke vermeldingen betreffende de verwerking van gegevens staan op de website:

Voor meer informatie over gegevensverwerking tijdens de CSR-beoordeling, klik hier.

Voor meer informatie over prospectie, zie hier.

Voor meer informatie over gespreksopname, zie hier.

Voor meer informatie over werving, zie hier.

Derde partijen 

EcoVadis verkoopt, verhuurt of least hun klantenlijsten niet aan derden.

EcoVadis kan gegevens delen met vertrouwde leveranciers voor verschillende gegevensverwerkingen (doeleinden), zoals voor de levering van het product en de dienst, statistische analyse van het gebruik, gebruikersgedrag, klantenprospectie, personeels- en wervingsbeheer, beheer van e-mailaccounts, facturering en om klantondersteuning en -communicatie te bieden; en EcoVadis heeft met alle leveranciers, die als Gegevensverwerkers optreden, Gegevensverwerkingsovereenkomsten (DPA's) ondertekend om alle verplichtingen en verantwoordelijkheden in het kader van de GDPR te waarborgen.

Het is verboden voor derden de persoonlijke informatie van een gebruiker te gebruiken, behalve om deze diensten aan EcoVadis te leveren, en ze zijn verplicht tot strikte vertrouwelijkheid van gebruikersinformatie.

EcoVadis bepaalt, als verwerkingsverantwoordelijke, de doeleinden waarvoor en de middelen waarmee persoonsgegevens worden verwerkt en is aansprakelijk in geval van verdere doorgifte aan derden, zoals verwerkers en sub-verwerkers.

EcoVadis zal de persoonsgegevens van de gebruiker zonder voorafgaande kennisgeving vrijgeven, uitsluitend indien daartoe verplicht door de wet of in de overtuiging te goeder trouw dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan wettelijke voorschriften of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd op EcoVadis of de site; (b) de rechten of eigendom van EcoVadis te beschermen en verdedigen; en, (c) te handelen onder dwingende omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van Gebruikers van EcoVadis, of het publiek te beschermen.

Gebruik van cookies

www.ecovadis.com kan "cookies" gebruiken om de online ervaring van een Gebruiker te personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat door een webpagina-server op de harde schijf van de gebruiker wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen naar de computer van een gebruiker te sturen. Cookies worden op unieke wijze toegewezen aan de individuele gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan de Gebruiker heeft toegewezen. Een van de belangrijkste doelen van cookies is om een handige functie te bieden om de gebruiker tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de webserver te vertellen dat u bent teruggekeerd naar een specifieke pagina. Als een gebruiker bijvoorbeeld EcoVadis-pagina's personaliseert of zich registreert op de EcoVadis-website of voor de services, helpt een cookie EcoVadis om de specifieke informatie van de gebruiker bij volgende bezoeken te herinneren. Dit vereenvoudigt het proces van het registreren van de persoonlijke gegevens van een gebruiker, zoals aanmeldingsgegevens. Wanneer een gebruiker terugkeert naar www.ecovadis.com, kan de informatie die de gebruiker eerder heeft verstrekt worden opgehaald, zodat de gebruiker gemakkelijk de EcoVadis-functies kan gebruiken die hij had aangepast.

Gebruikers hebben de mogelijkheid om cookies te aanvaarden of te weigeren (Targeting, Functionele en Prestatiecookies), met uitzondering van de strikt noodzakelijke cookies voor het functioneren van de website. Gebruikers kunnen hun browserinstellingen wijzigen om cookies te blokkeren indien zij dat verkiezen. Als een gebruiker ervoor kiest om cookies te weigeren, kan de gebruiker de interactieve functionaliteiten van de EcoVadis-website(s) die ze bezoeken of de gebruikte service(s) mogelijk niet volledig ervaren.

Update uw cookies instellingen hier:


Beveiliging van de persoonlijke gegevens van een gebruiker

EcoVadis gebruikt in de sector standaard technologieën bij het overdragen en ontvangen van gebruikersgegevens die worden uitgewisseld tussen EcoVadis en derden om de gegevensbeveiliging te helpen waarborgen. De website van EcoVadis heeft veiligheidsmaatregelen genomen om verlies, misbruik en wijziging van informatie te beschermen.

EcoVadis hanteert de ISO 27001 norm, waarvoor wij gecertificeerd zijn, als kader en integreert de bescherming van persoonsgegevens in zijn beheerssysteem.

In het kader van dit managementsysteem zorgen wij voor een passende training van onze werknemers en hebben wij interne procedures om onze naleving van de Franse wet op Gegevensbescherming en GDPR periodiek te toetsen.

Raadpleeg voor meer informatie over ons managementsysteem voor informatiebeveiliging ons Trust Center: https://ecovadis.com/trust-center/

Gebruikersgegevens worden opgeslagen op servers in Europa die worden onderhouden door Microsoft Azure en zijn onderworpen aan hun beveiligingsmaatregelen.

Creditcardtransacties worden beveiligd afgehandeld via PayPal (https://www.paypal.com) of Alipay (www.alipay.com).

Kinderen onder de achttien

EcoVadis Services zijn gericht op Gebruikers in hun zakelijke hoedanigheid en zijn niet ontworpen voor of gericht op kinderen onder de 18 jaar, en we zullen niet opzettelijk gegevens verzamelen of bijhouden over iemand onder de 18 jaar.

Internationale gebruikers

Houdt u er rekening mee dat de persoonsgegevens die een gebruiker aan EcoVadis verstrekt, in Europa kunnen worden overgedragen of opgeslagen en onder de GDPR verwerkt kunnen worden Als de gebruiker geen inwoner is van Frankrijk of van een land dat onder de GDPR valt, erkent de gebruiker dat wij de persoonsgegevens van een gebruiker kunnen verzamelen, verwerken, gebruiken en opslaan, zoals besproken in deze verklaring, en buiten het rechtsgebied waar de Gebruiker woont, dat verschilt van de Franse wet, GDPR en de volgende nieuwe toepasselijke wet- of regelgeving

Het volgende is van toepassing op Gebruikers die in de Russische Federatie woonachtig zijn:

De services die door EcoVadis en elk van de bij haar aangesloten bedrijven worden aangeboden, worden uitsluitend geleverd vanuit datacentra die zich buiten Rusland bevinden. Als u een Russisch staatsburger bent die in Rusland woont, wordt u er hierbij van op de hoogte gebracht dat alle Persoonsgegevens die u in de services invoert uitsluitend op uw eigen risico en verantwoordelijkheid zijn en dat u er uitdrukkelijk mee instemt dat EcoVadis SAS uw Persoonsgegevens kan verzamelen en deze gegevens in de EU zal opslaan en dat u EcoVadis SAS en elk van de bij haar aangesloten bedrijven niet verantwoordelijk zult stellen voor eventuele niet-naleving van de wetgeving van de Russische Federatie.

Het volgende is van toepassing op Gebruikers die woonachtig zijn in de Volksrepubliek China:

De Personal Information Protection Law (“PIPL”) en andere daarmee verband houdende wetgeving van de Volksrepubliek China (“PRC”) zijn van toepassing wanneer EcoVadis en elk van de bij haar aangesloten bedrijven en kantoren die beschikbaar zijn op https://ecovadis.com/contact-us/ uw persoonsgegevens verwerken.

Verzameling en gebruik van Persoonsgegevens van Gebruikers

In overeenstemming met de PIPL en andere toepasselijke wetten van de VRC en op basis van uw voorafgaande toestemming, kunnen wij - van tijd tot tijd - uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over andere producten of diensten die beschikbaar zijn van en via EcoVadis en waarvan wij denken dat ze nuttig of relevant voor u kunnen zijn. U kunt zich altijd afmelden door dergelijke marketinginformatie te weigeren wanneer u zich registreert of wanneer u onze services en website gebruikt, door de afmeldinstructies te volgen die op de respectieve pagina's of communicaties staan.

Voor zover de verwerking van uw gevoelige persoonsgegevens inderdaad noodzakelijk is om EcoVadis in staat te stellen de door u gevraagde producten en services te leveren, zullen wij strikt alle wettelijke voorwaarden en vereisten in acht nemen, met inbegrip van het verkrijgen van uw afzonderlijke toestemming bij de interface voor het bestellen van dergelijke producten of services. Gevoelige persoonsgegevens worden in de PIPL gedefinieerd als persoonsgegevens die, indien zij uitlekken of illegaal worden gebruikt, gemakkelijk kunnen leiden tot aantasting van de waardigheid van een natuurlijke persoon of tot gevaar voor de persoonlijke/eigendomsveiligheid, waaronder (maar niet uitsluitend) biometrische informatie, geloofsovertuiging, bijzondere identiteit, medische en gezondheidsinformatie, financiële rekening, opsporing en verblijfplaats, informatie van minderjarigen onder de 14 jaar.

Wij wijzen u erop dat het, om te voldoen aan de toepasselijke wetten, voorschriften en nationale normen van de VRC, nodig kan zijn dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken zonder uw toestemming te vragen in de volgende omstandigheden:

1)      wanneer dat voor ons noodzakelijk is om een contract met u te sluiten of uit te voeren;

2)      wanneer het voor ons noodzakelijk is om wettelijke taken of wettelijke verplichtingen uit te voeren;

3)      wanneer het voor ons noodzakelijk is om te reageren op een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid of om het leven, de gezondheid en de eigendomsveiligheid van een natuurlijke persoon te beschermen;

4)      wanneer dergelijke handelingen als nieuwsrapportage en toezicht door publieke opinies door ons worden uitgevoerd in het algemeen belang, en de Verwerking van uw Persoonsgegevens binnen een redelijke scope valt;

5)      wanneer het voor ons noodzakelijk is om uw Persoonsgegevens die u openbaar gemaakt heeft of andere Persoonsgegevens die wettelijk openbaar gemaakt zijn, te verwerken binnen een redelijke scope in overeenstemming met de wet; en

6)  andere door wetten en administratieve voorschriften voorgeschreven omstandigheden.

Derde partijen

Wanneer het nodig is dat EcoVadis uw persoonsgegevens doorgeeft aan derden, zoals externe leveranciers, een andere derde partij of een andere entiteit van EcoVadis, zullen wij u pro-actief informeren over

  • naam en contactgegevens van de ontvanger
  • doel van verwerking,
  • methode van verwerking, en
  • categorieën persoonsgegevens die worden doorgegeven.

We zullen daarvoor uw afzonderlijke toestemming vragen en de ontvanger verplichten de ontvangen persoonsgegevens te verwerken binnen de scope en op de manier zoals hierboven bekendgemaakt via de respectieve gegevensverwerkingsovereenkomst. We zullen een nieuwe toestemming van u verkrijgen in geval van een wijziging van het hierboven bekendgemaakte verwerkingsdoel of de verwerkingsmethode een nieuwe toestemming van de betrokkene vereist (waarvoor we eerst de wijzigingen in het bekendgemaakte verwerkingsdoel of de gewijzigde verwerkingsmethode gedetailleerd bekend zullen maken). 

Opt-Out & uitschrijven

We respecteren de privacy van gebruikers en geven Gebruikers de mogelijkheid om zich af te melden van het ontvangen van aankondigingen over bepaalde informatie. Gebruikers kunnen bezwaar maken tegen / zich afmelden voor het ontvangen van enige of alle communicatie van EcoVadis door de link "unsubscribe" te volgen op communicatie die zij van EcoVadis ontvangen of anders door contact met ons op te nemen.

Wijzigingen aan deze Verklaring

EcoVadis zal deze privacyverklaring af en toe bijwerken om bedrijfs- en klantfeedback te weerspiegelen. EcoVadis moedigt Gebruikers aan om deze Verklaring periodiek door te nemen om te worden geïnformeerd over hoe EcoVadis gebruikersgegevens beschermt.

Contactgegevens

EcoVadis ontvangt graag uw vragen of opmerkingen over deze verklaring van gegevensprivacy. Als u van mening bent dat EcoVadis zich niet aan deze verklaring heeft gehouden, neem dan contact op met EcoVadis via:

EcoVadis SAS
Data Protection Officer
43 Avenue de la Grande Armée
75116 Parijs, Frankrijk
E-mail: dpo@ecovadis.com

Intellectueel eigendom

Onze website is beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot intellectueel eigendom.

U erkent dat EcoVadis SAS eigenaar is van de titel, servicemerken, handelsnamen, logotype, patenten, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die voortkomen uit de inhoud van de website en aanverwante. Elk gebruik van elementen van de EcoVadis SAS-website vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van EcoVadis of de betrokken derde partij.

Zie onze Algemene Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden

 

+Ability Webinarserie: Geef een boost aan de capaciteit van uw bedrijf om te navigeren op het gebied van duurzaamheid in de toeleveringsketen.
Nu registreren
NIEUW: Barometer 2024: Inkoop omvormen tot een strategische partner voor duurzaamheid en veerkracht
Bekijk nu