Skip to content

Rated Companies
Terms and Conditions
評価対象企業一般取引条件Allgemeine Geschäftsbedingungen für bewertete UnternehmenConditions Générales pour les Entreprises ÉvaluéesEmpresas evaluadas Términos y condicionesTermos e Condições das empresas avaliadasОбщие положения и условия для оцениваемых компанийTermini e Condizioni Aziende valutateBeoordeelde bedrijven Algemene Voorwaarden

sustainable procurement ratings
Main content

1. Definities

“Beheerder” betekent een individu dat door het Beoordeelde bedrijf is aangesteld om het account te beheren dat op de Oplossing is aangemaakt.

Gelieerd bedrijf“: elk bedrijf of andere juridische entiteit die zeggenschap heeft over, gecontroleerd wordt door of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat van een Partij.

Assessment Token” betekent een beoordelingskrediet dat deel uitmaakt van het basisabonnement.

Businesspartners” betekent bedrijven die IT-oplossingen of online services aanbieden aan wederzijdse klanten, welke oplossing geïntegreerd is met de EcoVadis-Oplossing en EcoVadis-gecertificeerde opleidingspartners. Wederzijdse klanten van EcoVadis en de Businesspartner hebben de mogelijkheid om via het platform van de partnerorganisatie toegang te krijgen tot informatie over de duurzaamheidsprestaties van hun handelspartners en/of van hun eigen Dochterondernemingen.

Beheer” betekent in het kader van de definities van “Gelieerd bedrijf” (a) met betrekking tot een onderneming, het beheer of eigendom (direct of indirect) van vijftig procent (50%) of meer van de aandelen of effecten van dergelijke onderneming die het stemrecht vertegenwoordigen voor de verkiezing van bestuurders, en (b) met betrekking tot elke andere juridische entiteit, vijftig procent (50%) of meer van het eigendomsbelang of het beheer dat het recht vertegenwoordigt om beslissingen te nemen voor dergelijke entiteit. Een Gelieerd bedrijf wordt alleen als zodanig aangemerkt zolang een dergelijke zeggenschap bestaat. 

Directory” betekent de compilatie van een database met algemene Scorecard-kenmerken voor alle Beoordeelde bedrijven, met inbegrip van de naam van elke entiteit, de fysieke locatie, de sector, de website, de status (beoordeeld/niet beoordeeld), de publicatie- en vervaldatum van de Scorecard en de prestatiemedailles die als gevolg van de beoordeling zijn behaald.

EcoVadis” betekent EcoVadis Simplified Joint – Stock Company, geregistreerd bij het handelsregister van Parijs onder het nummer 497 842 914.

Exportcontroles” betekent alle wetten, voorschriften en beperkende maatregelen (die telkens rechtsgeldig zijn) met betrekking tot de invoer, uitvoer of wederuitvoer van goederen, technologie en services, van tijd tot tijd uitgevaardigd of afgedwongen door (i) de Verenigde Staten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het Bureau of Industry and Security van het Department of Commerce en het Directoraat of Defense Trade Controls van het Department of State), (ii) de Europese Unie en haar lidstaten, (iii) het Verenigd Koninkrijk, of (iv) andere jurisdicties met regelgevende autoriteit over EcoVadis, het Beoordeelde bedrijf (bedrijven) of hun respectievelijke Gelieerde bedrijven.

“Financiële instelling” betekent een bank, fonds, financier, kredietverstrekker of een andere financiële instelling.

Partij” betekent EcoVadis of het Beoordeelde bedrijf.

Beoordeeld(e) bedrijf (Bedrijven)” betekent elke professionele, zakelijke entiteit die een contract afsluit met EcoVadis door deze Algemene voorwaarden te aanvaarden en zich te registreren voor de Oplossing om informatie te verstrekken over zijn duurzaamheidspraktijken, op verzoek van een Aanvragend bedrijf of op vrijwillige basis. Om twijfel te voorkomen, (i) omvatten “Beoordeeld(e) bedrijf/bedrijven” tevens Dochterondernemingen met een Corporate abonnement en (ii) wordt gespecificeerd dat individuele personen die niet handelen voor beroepsdoeleinden en/of consumenten geen Beoordeeld bedrijf kunnen zijn.

Beoordeel mijn handelspartners” betekent een functionaliteit die het mogelijk maakt om de duurzaamheidsprestaties van ondernemingen die goederen/diensten leveren te monitoren (“Handelspartner“). Het gebruik van de Oplossing, na activering van de functionaliteit Beoordeel mijn handelspartners, zal onderworpen zijn aan de voorwaarden beschreven in Bijlage 1 van deze Algemene voorwaarden.

Aanvragend(e) bedrijf (bedrijven)” betekent elk bedrijf dat zich abonneert op de Oplossing waarmee het toegang heeft tot informatie over de duurzaamheidsprestaties van een Beoordeeld bedrijf.  

Gesanctioneerd(e) persoon” betekent een rechtspersoon of natuurlijke persoon die (i) het onderwerp is van Sancties, (ii) woonachtig is in of georganiseerd is volgens de wetgeving van een land of gebied dat het onderwerp is van land- of gebiedsbrede Sancties op dit moment of in de afgelopen vijf jaar (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië, de regio Krim of de zogenoemde Volksrepubliek Donetsk (DNR) / Volksrepubliek Luhansk (LNR), (maar de lijst met landen of gebieden kan in de loop der tijd wijzigen afhankelijk van wetswijzigingen), of (iii) eigendom is van of op andere wijze wordt beheerd door een van de genoemde rechtspersonen of natuurlijke personen.

Sancties” betekent alle handels-, economische en financiële sancties en embargowetten, regelingen en restrictieve maatregelen (die telkens rechtsgeldig zijn) die van tijd tot tijd worden beheerd, uitgevaardigd of gehandhaafd door (i) de Verenigde Staten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control and Department of State), (ii) de Europese Unie en haar lidstaten, (iii) de Verenigde Naties, (iv) het Verenigd Koninkrijk, of (v) andere rechtsgebieden met regelgevende bevoegdheid over EcoVadis, het Beoordeelde bedrijf (bedrijven) of hun respectievelijke Gelieerde bedrijven.

Scorecard” betekent een samenvatting van de resultaten van de duurzaamheidsbeoordeling van het Beoordeelde bedrijf. De Scorecard kan het volgende omvatten: (i) kwantitatieve beoordelingen; (ii) kwalitatieve gegevens over de praktijken van het Beoordeelde bedrijf; (iii) benchmarking van de prestaties van alle Beoordeelde bedrijven (iv) 360° Watch met gegevens van stakeholders en (v) scorecard inzake CO2-maturiteit. 

Service” betekent de service voor de beoordeling en opvolging van de duurzaamheidsprestaties van het Beoordeelde bedrijf, en de bijbehorende ondersteuning, alsook andere services die EcoVadis aan zijn klanten aanbiedt.

“Door SF beoordeeld bedrijf” of “Door duurzame financiering beoordeeld bedrijf” betekent een Beoordeeld bedrijf dat is gevraagd om de Scorecard te delen met een Financiële instelling van buiten de Oplossing om een financieel product dat gekoppeld is aan of gebaseerd is op diensten van EcoVadis en/of Scorecards, in welke capaciteit dan ook, te structureren, waaronder maar niet beperkt tot kredietrisicobeoordelingen of due diligence die worden uitgevoerd door een Financiële instelling.

Oplossing” betekent het online EcoVadis-platform voor het beheer van informatie en documenten met betrekking tot duurzaamheid. Het platform is toegankelijk op www.ecovadis.com.

2. Doel

2.1. EcoVadis exploiteert een dienst die gericht is op het monitoren van de duurzaamheidsprestaties van Beoordeelde bedrijven, waaronder de Service en de Oplossing. Toegang tot de Service door een Beoordeeld bedrijf en het gebruik van de Oplossing zijn strikt onderworpen aan deze Algemene voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als de “Overeenkomst“). 

2.2. De diensten van Ecovadis zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik en professionele gebruikers. Individuele personen die niet handelen voor beroepsdoeleinden en/of consumenten zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de diensten.

3. Vertrouwelijkheid

3.1. Behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere Partij, zullen EcoVadis en het Beoordeelde bedrijf de informatie en documenten, van welke aard dan ook met betrekking tot de andere Partij, waartoe ze toegang zouden kunnen hebben tijdens of in verband met het gebruik van de Oplossing, alleen gebruiken voor het doel van de Service. De inhoud van de beoordelingsvragenlijsten en de informatie met betrekking tot de beoordelingsmethodologie van EcoVadis worden beschouwd als vertrouwelijke informatie van EcoVadis. Antwoorden op vragenlijsten zullen worden beschouwd als vertrouwelijke informatie van een beoordeeld bedrijf.

3.2. In het kader van de Service verleent het Beoordeelde bedrijf aan EcoVadis het niet-exclusieve en royaltyvrije recht, op wereldwijde basis, om de informatie en documenten die het Beoordeelde bedrijf in de loop van of in verband met het gebruik van de Oplossing, waaronder voor het doel van de beoordeling (de “Gegevens“) zal verstrekken, te hosten, op te slaan in de cache-modus, te verwerken, te gebruiken, te reproduceren en weer te geven, en om deze Gegevens te gebruiken om diensten te leveren die door EcoVadis worden aangeboden en om de EcoVadis-databank te ontwikkelen. Het Beoordeelde bedrijf garandeert en verklaart dat het alle rechten en machtigingen heeft die nodig zijn om de gegevens te gebruiken voor de doeleinden van de Service, en dat het vrijelijk de bovengenoemde licentierechten kan verlenen. 

3.3. Artikel 3.1 is niet van toepassing op informatie in het publieke domein of op informatie die bekend is bij de andere Partij vóór de uitvoering van de Service. Elke Partij mag zonder voorafgaande kennisgeving, goedkeuring of toestemming van de andere Partij alle vertrouwelijke informatie die krachtens de wet openbaar moet worden gemaakt, bekendmaken aan de belastingautoriteiten, lokale of overheidsinstanties en de rechtbanken, alsmede aan de vertegenwoordigers, externe adviseurs en adviseurs van die Partij.

3.4 Niettegenstaande artikel 3.1 hierboven, zal de Scorecard van het Beoordeelde bedrijf automatisch via de Oplossing worden gedeeld met het Aanvragende bedrijf (of groep van Aanvragende bedrijven in het geval van een sectorinitiatief of individuele bedrijven binnen een groep van het Aanvragende bedrijf) na zeven (7) kalenderdagen vanaf de datum van het verzoek om de Scorecard te delen, tenzij het Beoordeelde bedrijf bezwaar maakt tegen het delen binnen de hierboven vermelde termijn van zeven (7) kalenderdagen door het selecteren van een optie om het verzoek te weigeren, beschikbaar op de Oplossing. De bovenstaande regels gelden alleen voor geldige Scorecards.   

Het verzoek voor het delen van de Scorecard zal per e-mail worden verzonden naar de aangewezen Beoordelingsbeheerder(s) en het is de verantwoordelijkheid van het Beoordeelde bedrijf om ervoor te zorgen dat de/het verstrekte e-mailadres(sen) correct is/zijn en wordt/worden bijgewerkt wanneer dat nodig is.

De bovenstaande regels zijn alleen van toepassing op het opnieuw delen van een geldige Scorecard. De initiële Scorecard wordt gelijktijdig vrijgegeven voor het Beoordeelde bedrijf en het initiële Aanvragende bedrijf (of groep van Aanvragende bedrijven in het geval van een sectorinitiatief of individuele bedrijven binnen een groep van Aanvragende bedrijven).

Aanvullend zal het Beoordeelde bedrijf de mogelijkheid hebben om via de Oplossing de opties tot delen van zijn Scorecard en andere gegevens/documenten te beheren om zo het gebruik van de Scorecard en andere gegevens/documenten door bepaalde Aanvragende bedrijven (of groep van Aanvragende bedrijven in het geval van sectorinitiatieven of individuele bedrijven binnen een groep van het Aanvragende bedrijf) die zich abonneren op de Services via de Oplossing of via de interne IT-systemen van de Aanvragende bedrijven met behulp van software van derden die geïntegreerd is met of op een andere manier verbonden is met de Oplossing, toe te staan. 

3.5. Om de identificatie en de verbinding met huidige en toekomstige businesspartners te vergemakkelijken, geeft het Beoordeelde bedrijf EcoVadis en zijn Gelieerde bedrijven het recht om Directory-informatie via de Oplossing weer te geven en deze informatie te delen met de Businesspartners, die deze informatie ook op hun platformen kunnen weergeven. Bovendien kunnen de klanten een contract afsluiten met de Businesspartner om de geaggregeerde resultaten met betrekking tot de duurzaamheidsprestaties van hun handelspartners en/of hun eigen Gelieerde ondernemingen te analyseren en te creëren.

3.6. Met betrekking tot de informatie van het Beoordeelde bedrijf in de Directory, verleent het Beoordeelde bedrijf EcoVadis en haar Gelieerde bedrijven het recht om deze informatie te delen en te communiceren met elke derde partij en om deze informatie te promoten via alle ondersteunende kanalen en in alle media, inclusief in digitale media en kanalen.

4. Verantwoordelijkheid van EcoVadis

4.1. De Service is op elk moment, 24 uur per dag, 7 dagen per week, toegankelijk voor het Beoordeelde bedrijf, behalve tijdens onderhoudsperiodes. EcoVadis is niet verantwoordelijk voor netwerkstoringen, onderbrekingen, uitval, vertragingen, onbeschikbaarheid van het systeem en andere verbindingsproblemen die van invloed zijn op de Oplossing of de Service. In het geval EcoVadis zich bewust wordt van een gegevenslek dat de veiligheid van de Oplossing of van de Service of van de gegevens van de Beoordeelde bedrijven ernstig in gevaar kan brengen, kan EcoVadis, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de Oplossing en tot de Service tijdelijk opschorten om het beveiligingslek tijdig te verhelpen. In een dergelijk geval is EcoVadis niet aansprakelijk ten opzichte van het Beoordeelde bedrijf en zullen de Beoordeelde bedrijven geen enkele vergoeding eisen van EcoVadis. 

4.2. EcoVadis garandeert geen enkel resultaat van het gebruik van de Service en is enkel gehouden tot een inspanningsverplichting (“obligation de moyens“). EcoVadis garandeert niet dat de functionaliteiten van de Oplossing of van de Service voldoen aan de behoeften van de Beoordeelde bedrijven. De Oplossing en de Services worden enkel beschouwd als een beslissingsinstrument en EcoVadis kan niet aansprakelijk worden gesteld en is niet aansprakelijk voor beslissingen die door het Beoordeelde bedrijf op dergelijke basis worden genomen.

De Partijen erkennen hierbij dat geen enkele software foutloos is en dat niet alle softwarefouten op een rendabele manier kunnen worden gecorrigeerd of zelfs dat ze moeten worden gecorrigeerd. 

4.3. Het Beoordeelde bedrijf ontvangt zijn score/medaille op basis van de verstrekte informatie en nieuwsbronnen waarover EcoVadis beschikt op het moment van de beoordeling. Als er tijdens de geldigheidsperiode van de Scorecard/medaille materiële veranderingen of omstandigheden optreden, dan behoudt EcoVadis zich het recht voor om de Scorecard/medaille van het bedrijf in de wacht te zetten. Indien nodig geacht, zal EcoVadis de Scorecard/medaille opnieuw beoordelen en eventueel een herziene Scorecard/medaille verstrekken. Het beleid voor het gebruik van medailles van EcoVadis is beschikbaar via de volgende link.

4.4. EcoVadis behoudt zich het recht voor om een beoordeling te initiëren als de Scorecard niet langer geldig is en een Beoordeeld bedrijf een ongebruikt Assessment Token heeft. Elk ongebruikt Assessment Token op het einde van de contractperiode gaat verloren en het Beoordeelde bedrijf heeft geen recht op enige compensatie, noch op een vergoeding in contanten van alle ongebruikte assessment tokens.

5. Verantwoordelijkheid van het Beoordeelde bedrijf

5.1. Het Beoordeelde bedrijf stemt ermee in (i) de goede werking van de Oplossing niet te verstoren of proberen te verstoren; (ii) niets dat een virus bevat, of schadelijke bestanden, naar de Oplossing te sturen of (iii) geen tests uit te voeren die de correcte werking van de Oplossing mogelijk verstoren of belemmeren. 

5.2. Het Beoordeelde bedrijf zal de toegang tot de Oplossing beveiligen en adequate veiligheidsmaatregelen handhaven om de Oplossing te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of kopiëren. Het Beoordeelde bedrijf is uitsluitend en alleen verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord van diens werknemer. Het Beoordeelde bedrijf zal EcoVadis onmiddellijk op de hoogte brengen van elk onbevoegd gebruik van persoonlijke inloggegevens. Bij gebrek aan een dergelijke kennisgeving wordt alle informatie die EcoVadis ontvangt van iemand die de login en het wachtwoord van het Beoordeelde bedrijf gebruikt, beschouwd als zijnde verzonden door het Beoordeelde bedrijf. Het Beoordeelde bedrijf zal EcoVadis onmiddellijk op de hoogte brengen van elke ongeoorloofde toegang tot de Oplossing.

5.3. Het Beoordeelde bedrijf mag niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EcoVadis (i) de Oplossing vertalen of aanpassen voor welk doel dan ook, noch afgeleide werken op basis van de Oplossing arrangeren of maken, (ii) voor welk doel dan ook wijzigingen, aanpassingen, toevoegingen of verbeteringen aan de Oplossing aanbrengen (iii) de Oplossing of een deel ervan decompileren, reverse-engineeren of demonteren.

5.4. Het Beoordeelde bedrijf zal samenwerken met EcoVadis en ervoor zorgen dat het tijdig de gegevens, informatie en documentatie aan EcoVadis levert die geschikt zijn voor of in verband met de werking van de Service. 

5.5. Het Beoordeelde bedrijf zal ervoor zorgen dat alle gecommuniceerde gegevens accuraat, getrouw en volledig zijn, en stemt ermee in geen onwettige, frauduleuze, intimiderende, lasterlijke of obscene gegevens te plaatsen of door te sturen naar de Oplossing. 

5.6. Het Beoordeelde bedrijf zal een Beheerder aanstellen van haar account dat is aangemaakt binnen de Oplossing. De contactgegevens van deze beheerder zullen zichtbaar zijn voor alle Beoordeelde bedrijven die deel uitmaken van het EcoVadis-netwerk van het Beoordeelde bedrijf.

6. Gebruik van Scorecard

6.1.  Het Beoordeelde bedrijf mag de Scorecard uitsluitend gebruikt volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst. 

6.2.  Het Beoordeelde bedrijf mag de (i) Scorecard, (ii) de beoordeling afgegeven door EcoVadis of (iii) andere beoordelingsresultaten ontvangen van EcoVadis, niet aanpassen, waaronder maar niet beperkt tot de:

  1. publicatiedatum van de Scorecard;
  2. categorie en/of de samenstelling van de scores;
  3. numerieke en/of grafische weergave van de beoordelingen;
  4. verworven medailles; of
  5. bedrijfsnaam en/of beschrijving van het bedrijf.

6.3. Tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen tussen EcoVadis en het Beoordeelde bedrijf, mag het Beoordeelde bedrijf (i) diens Scorecard of een deel ervan, waaronder maar niet beperkt tot de informatie over de scorewaarde, (ii) de beoordeling ontvangen van EcoVadis of (iii) andere beoordelingsresultaten ontvangen van EcoVadis, niet uploaden op een platform van derden waardoor de gegevens zouden kunnen worden gedeeld met vierde partijen of worden gebruikt voor commercieel gewin of commerciële doeleinden. Met uitzondering van Beoordeelde bedrijven met een Basic abonnement, is het exporteren en delen van de Scorecard buiten het EcoVadis-netwerk, om in te gaan op een RFX-uitnodiging of een 1-op-1-vraag van een klant, toegestaan op grond van het abonnementsniveau. 

6.4. In het geval van een Basic abonnement mag het Beoordeelde bedrijf (i) alleen de Scorecard of de medaille binnen de Oplossing met aanvragende bedrijven delen en (ii) mag het andere beoordelingsresultaten niet buiten de Oplossing delen en/of publiceren.

6.5. Een lijst met beperkingen ten aanzien van het gebruik van de Scorecard of een deel ervan, waaronder maar niet beperkt tot informatie over de scorewaarde, door derden aan wie de Scorecard beschikbaar zou kunnen worden gesteld, staat op iedere Scorecard vermeld.

7. Naleving van de wetten

In verband met de uitvoering van deze Overeenkomst dienen de Partijen alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven. 

8. Handelscontroles

8.1. Het Beoordeelde bedrijf verklaart en garandeert dat (i) noch het Beoordeelde bedrijf, noch een van zijn functionarissen of directeuren een Gesanctioneerde Persoon is en (ii) dat het Beoordeelde bedrijf geen gebruik zal maken van, en geen enkele partij zal toestaan om gebruik te maken van, services die door EcoVadis of zijn Gelieerde bedrijven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Service en de Oplossing) worden geleverd, noch deze services zal exporteren, herexporteren of overdragen, en geen enkele partij zal toestaan deze te exporteren, te herexporteren of over te dragen, bij het doen van zaken met of met betrekking tot Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië, de regio Krim of de zogenoemde Volksrepubliek Donetsk (DNR) / Volksrepubliek Luhanks (LNR) (maar de lijst van landen of gebieden kan in de loop van de tijd veranderen, afhankelijk van wijzigingen in de wetgeving).

8.2. Het Beoordeelde bedrijf verklaart en garandeert dat het geen gebruik zal maken, en geen enkele partij zal toestaan om gebruik te maken van de services van EcoVadis of zijn Gelieerde bedrijven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Service en de Oplossing) in verband met het zakendoen met een Gesanctioneerde Persoon of voor enig doel dat in strijd zou zijn met Sancties of Exportcontroles, of ertoe zou leiden dat EcoVadis of zijn Gelieerde bedrijven deze zouden schenden.

8.3. Het Beoordeelde bedrijf erkent en gaat ermee akkoord dat EcoVadis en zijn Gelieerde bedrijven onderworpen zijn aan Sancties en Exportcontroles en moet maatregelen nemen om de naleving van de toepasselijke Sancties en Exportcontroles te verzekeren. Het Beoordeelde bedrijf erkent en stemt er daarom mee in dat zijn toegang tot en gebruik van alle services die door EcoVadis of zijn Gelieerde bedrijven worden geleverd (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Service en de Oplossing) (i) onderworpen is aan de verklaringen en garanties in dit artikel 8, (ii) kan worden geblokkeerd en opgeschort in het geval van een potentiële verbinding met een Gesanctioneerde Persoon, en (iii) kan, in het geval van een dergelijke potentiële overeenkomst, van het Beoordeelde bedrijf verlangen dat het informatie of documentatie verstrekt die nodig is om diens identiteit te bevestigen. 

8.4. De in dit artikel 8 bedoelde verklaringen, garanties, convenanten of verplichtingen worden slechts gegeven voor zover zij niet leiden tot een schending van of strijdigheid met Verordening (EG) nr. 2271/96 van de Raad, zoals gewijzigd, enige wet of verordening ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2271/96 van de Raad in een lidstaat van de Europese Unie, de Duitse wet op de buitenlandse handel of enige toepasselijke gelijkwaardige wet of verordening.

9. Schadeloosstelling

9.1. Vrijwaring Beoordeeld bedrijf. Het Beoordeelde bedrijf zal EcoVadis schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren tegen alle verliezen, schade, aansprakelijkheden, vorderingen en kosten, van welke aard ook, die EcoVadis maakt in verband met een claim tegen EcoVadis die voortvloeit uit of verband houdt met (i) een schending van verklaringen, garanties, convenanten of verplichtingen van het Beoordeelde bedrijf, (ii) de gevolgen van onwettige, frauduleuze, beledigende, lasterlijke of obscene gegevens, informatie of documenten die aan EcoVadis worden verstrekt. 

9.2. Vrijwaring EcoVadis Onder voorbehoud van artikel 13, in het geval dat de Oplossing inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van een derde partij die niet verbonden is met het Beoordeelde bedrijf, zal EcoVadis het Beoordeelde bedrijf vrijwaren tegen elke claim van een dergelijke inbreuk, en zal EcoVadis alle monetaire vonnissen, redelijke en gerelateerde advocatenkosten en kosten betalen die uiteindelijk aan de derde partij worden toegekend voor een dergelijke inbreuk, of elke schikking van een dergelijke claim waarmee EcoVadis heeft ingestemd. De voorgaande verplichting is niet van toepassing op enige claim die voortvloeit uit of verband houdt met enige (a) toegang tot of gebruik van de Oplossing in combinatie met hardware, systeem, software, netwerk of andere materialen of services die niet schriftelijk door EcoVadis zijn verstrekt of geautoriseerd; (b) wijziging van de Oplossing, anders dan (i) door of namens EcoVadis; of (ii) met de schriftelijke goedkeuring van EcoVadis; (c) schadeloosstelling van het Beoordeelde bedrijf op grond van artikel 9.1 hierboven.

9.3. Schadeloosstellingsproces De voorgaande vrijwaringsverplichtingen zijn op voorwaarde dat de gevrijwaarde partij: (a) de schadeloosstellende partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte zal stellen van een dergelijke actie, (b) in redelijkheid zal meewerken aan een dergelijk verweer en (c) de schadeloosstellende partij de uitsluitende zeggenschap zal geven over het verweer en alle gerelateerde schikkingsonderhandelingen, met dien verstande dat de schadeloosstellende partij geen enkele claim mag schikken op een manier die schuld toegeeft of de gevrijwaarde partij op een andere manier benadeelt, zonder toestemming.

9.4. Beperking van gevolgen Als een Service het onderwerp is van, of naar de mening van EcoVadis, waarschijnlijk het onderwerp wordt van een claim die betrekking heeft op een inbreuk, dan zal EcoVadis, op eigen kosten en naar eigen inzicht (a) het Beoordeelde bedrijf het recht geven om de Service te blijven gebruiken; (b) de inbreukmakende technologie of het inbreukmakende materiaal vervangen of wijzigen zodat de Service niet-inbreukmakend wordt en materieel functioneel gelijkwaardig blijft; of (c) de Overeenkomst beëindigen en het Beoordeelde bedrijf een terugbetaling geven voor alle voorafbetaalde maar ongebruikte vergoedingen (op basis van pro-rata).

10. Abonnement en vergoedingen

10.1. Het gebruik van de Oplossing door het Beoordeelde bedrijf is afhankelijk van de betaling van alle toepasselijke vergoedingen, inclusief een niet-restitueerbare, jaarlijkse of meerjarige abonnementskosten, afhankelijk van het plan dat het Beoordeelde bedrijf heeft geselecteerd, zoals beschreven op fees.ecovadis.com. Gedurende de eerste twaalf (12) maanden wordt de vergoeding alleen betaald door een Aanvragend bedrijf in plaats van het Beoordeelde bedrijf als een dergelijke verplichting voortvloeit uit de overeenkomst tussen EcoVadis en het Aanvragende bedrijf. Alle betalingen zijn verschuldigd bij ontvangst. Lokale belastingen, met inbegrip van voorheffingen, worden door het Beoordeelde bedrijf betaald of worden aan het Beoordeelde bedrijf aangerekend en hun bedragen worden niet afgetrokken van de abonnementskosten. 

10.2. Onder voorbehoud van het recht van het Beoordeelde bedrijf om deze Overeenkomst te beëindigen overeenkomstig artikel 14.2, behoudt EcoVadis zich het recht voor om haar jaarlijkse abonnementskostenschema te herzien en/of een ander prijsmodel of bijkomende te betalen vergoedingen in te voeren, op elk moment zonder enige aansprakelijkheid tegenover het Beoordeelde bedrijf. Om onduidelijkheid te vermijden, zal het nieuwe kostenschema van toepassing zijn vanaf de volgende abonnementsperiode.

10.3. Voor elke andere betaalmethode dan de creditcard worden verwerkingskosten in rekening gebracht. De details van de verwerkingskosten worden vermeld op support.ecovadis.com. Beoordeelde bedrijven met een factuuradres binnen de Europese Unie (met inbegrip van het VK) worden uitsluitend in Euro’s gefactureerd; alle andere bedrijven kunnen kiezen tussen een factuur in Euro’s of een factuur in dollars. Bankgerelateerde kosten (overschrijvingskosten en eventuele wisselkosten), evenals eventuele kosten voor incassodiensten, zijn voor rekening van het Beoordeelde bedrijf. Elk verzuim van het Beoordeelde bedrijf om op de vervaldag te betalen kan leiden tot laattijdige betaling van een bedrag dat overeenkomt met drie (3) keer de rente die is toegestaan volgens de geldende wetgeving in Frankrijk.

11. Intellectuele eigendomsrechten en het delen van gegevens

11.1. De gehele inhoud van de Oplossing, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle methodologieën, procedures, managementtools, workshops, handleidingen, softwarepakketten, databanken, richtlijnen (zoals de “praktische handleidingen”), vragenlijsten, ontwerpen, handelsmerken, ideeën, uitvindingen, expertise, knowhow, commerciële methoden, analysemethoden, beoordelingsmethodologieën, beoordelingsresultaten, Scorecard-weergave en -instellingen en alle andere rechten die vallen onder de intellectuele eigendomsrechten die EcoVadis heeft ontwikkeld, gecreëerd of verworven vóór de levering van de Service of tijdens de werking van de Oplossing, met welke middelen dan ook, zijn en blijven het exclusieve eigendom van EcoVadis. Alle gegevens en individuele vermeldingen op de Oplossing van een Beoordeeld bedrijf blijven het eigendom van de Gebruiker. 

11.2. In het geval van een Premium, Corporate of Select abonnement, zal het Beoordeelde bedrijf conform artikel 11.3 een twaalf maanden durende licentie krijgen om zijn Scorecard en/of een van de bijbehorende communicatiemiddelen te gebruiken en te reproduceren vanaf de datum waarop deze beoordelingsresultaten in de Oplossing werden gepubliceerd, op voorwaarde dat het abonnement van het Beoordeelde bedrijf geldig blijft. 

11.3. Een Door SF beoordeeld bedrijf mag de eigen Scorecard alleen delen met een Financiële instelling van buiten de Oplossing als een Door SF beoordeeld bedrijf op het moment van het delen van de Scorecard met een Financiële instelling een Select abonnement heeft.

11.4. Het Beoordeelde bedrijf stemt in met en aanvaardt het delen van diens: 

(a) soort abonnement en status met de Aanvragende bedrijven; en

(b) E-Learning-voortgang in de EcoVadis Academy (zoals gedefinieerd in Bijlage 2 hieronder) met Aanvragende bedrijven.

11.5. Indien vereist, stemt een Beoordeeld bedrijf met een Select abonnement in met en aanvaardt het delen van alle content en informatie verstrekt in de georganiseerde Select-vergaderingen, evenals het delen van de samenvatting van resultaten na de vergaderingen met het Aanvragende bedrijf dat de beoordeling heeft aangevraagd.

12. Persoonlijke gegevens

12.1 Tijdens de werking van de Oplossing en de levering van de Service zal EcoVadis, als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de algemene EU-verordening inzake gegevensbescherming 2016/679 (hierna “GDPR” genoemd). In verband met deze verwerking zal EcoVadis passende fysieke, administratieve en technische maatregelen nemen om deze gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, onopzettelijk verlies, wijziging, openbaarmaking, elke vorm van ongeoorloofde toegang, met name via het internet, alsook tegen elke vorm van onwettige verwerking, in overeenstemming met zijn Verklaring inzake gegevensbescherming, die kan worden bekeken door te klikken op de volgende link: https://ecovadis.com/trust-center/data-privacy/.

12.2 De Verklaring inzake gegevensbescherming van EcoVadis wordt regelmatig bijgewerkt, met name om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Bij elke bijwerking wordt de link naar de nieuwe versie van de Verklaring inzake gegevensbescherming weergegeven op de website van EcoVadis, en het Beoordeelde bedrijf wordt hierbij verzocht deze regelmatig te bekijken (minimaal één keer per maand). Op voorwaarde dat het Beoordeelde bedrijf is geabonneerd op het Trust Center van EcoVadis op https://ecovadis.com/trust-center/data-privacy/, wordt het Beoordeelde bedrijf over wijzigingen geïnformeerd.  

12.3 Indien een wijziging van de Verklaring van gegevensbescherming de verplichtingen van het Beoordeelde bedrijf aanzienlijk zou verzwaren, dan heeft het Beoordeelde bedrijf de mogelijkheid om diens abonnement op de Oplossing op basis hiervan te beëindigen voor een periode van drie (3) maanden vanaf de weergave van de relevante nieuwe versie van de Verklaring van gegevensbescherming op de website van EcoVadis.

13. Beperkte aansprakelijkheid

13.1. Niettegenstaande enige andere bepaling in deze Overeenkomst, zal EcoVadis in geen geval aansprakelijk zijn voor enig indirect verlies of schade van welke aard dan ook (inclusief, zonder beperking, kosten van dekking, verlies van winst, inkomsten, zaken, of verlies of corruptie van gegevens) die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, inclusief van (i) het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Oplossing of de Service, (ii) het gebruik van de Gegevens of de beoordelingsresultaten of Scorecard van het Beoordeelde bedrijf door het (de) Aanvragende bedrijf (bedrijven), (iii) eventuele beslissingen van Aanvragende bedrijven die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van de Gegevens of de beoordelingsresultaten of Scorecard van het Beoordeelde bedrijf; of (iv) de schending door een Beoordeeld bedrijf van diens vertrouwelijkheidsverplichtingen, ongeacht de maatregel. 

13.2. In elk geval is de totale aansprakelijkheid van EcoVadis, ongeacht de rechtsgrond, strikt beperkt tot het bedrag van de vergoedingen die door het Beoordeelde bedrijf of een Aanvragend bedrijf volgens Artikel 10.1 (afhankelijk van de situatie) zijn betaald voor de Service in het kader van deze Overeenkomst in de voorafgaande twaalf (12) maanden in het geval van een jaarabonnement, of in de voorafgaande zesendertig (36) maanden in het geval van een driejarig abonnement. 

13.3. In het geval van een Bedrijfsabonnement zal de totale aansprakelijkheid van EcoVadis, ongeacht de wettelijke grondslag, strikt worden beperkt tot de waarde van de vergoeding voor de kredietbeoordeling betaald door de moedermaatschappij.

14. Beëindiging

14.1. Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop het Beoordeelde bedrijf de Algemene voorwaarden aanvaardt, zoals gevalideerd door online bevestiging op het EcoVadis platform. De Overeenkomst loopt verder voor een eerste termijn van twaalf (12) of zesendertig (36) maanden (afhankelijk van de gekozen abonnementsperiode), vanaf de datum waarop het Beoordeelde bedrijf voor het eerst diens beoordelingsvragenlijst op het EcoVadis platform indiende. De Overeenkomst wordt per periode van twaalf (12) maanden stilzwijgend verlengd, tenzij een van de Partijen de Overeenkomst overeenkomstig artikel 14.2 opzegt.

14.2. Het Beoordeelde bedrijf mag de Overeenkomst op elk gewenst moment en om elke reden beëindigen door gebruik van de Oplossing te staken en een geschreven melding te versturen aan EcoVadis met ingang van de datum waarop bovengenoemde melding door EcoVadis wordt ontvangen. Documentatie die in elektronisch formaat is verstrekt, wordt op verzoek gewist.  

14.3. EcoVadis kan deze Overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen als het Beoordeelde bedrijf een wezenlijke inbreuk op een van de voorwaarden van deze Overeenkomst maakt, met name maar niet beperkt tot de Artikelen 6, 7, 8, 10, 11, 12 en 15. De Beëindiging gaat in op het moment van ontvangst van het opzegbericht door het Beoordeelde bedrijf vijf (5) kalenderdagen nadat de e-mail door EcoVadis is verzonden naar het e-mailadres van de Beheerder die conform Artikel 5.6 is aangesteld.

14.4. EcoVadis mag de Overeenkomst op elk moment en om elke reden beëindigen, door een schriftelijke melding (of een melding in elektronische vorm) te versturen aan het Beoordeelde bedrijf, met ingang van de datum waarop bovengenoemde melding door het Beoordeelde bedrijf wordt ontvangen. In een dergelijke situatie heeft het Beoordeelde bedrijf recht op een terugbetaling van de vooruitbetaalde abonnementskosten op een pro-ratabasis met betrekking tot de Services die niet zijn ontvangen na de datum van beëindiging.  

15. Niet-afsnoep-beding

Het succes van EcoVadis is afhankelijk van het vermogen om een productief en efficiënt personeelsbestand aan te werven, op te leiden en te behouden: de werknemers zijn onze waardevolste activa en spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling en uitvoering van kritieke aspecten van ons strategisch bedrijfsplan, ons beleid en onze beroepsethiek. Als erkenning van dit feit stemt het Beoordeelde bedrijf ermee in dat voor de duur van de samenwerking tussen de Partijen en voor een periode van één jaar die ingaat op de datum van beëindiging (ongeacht de reden van de beëindiging) (de “Beperkte Periode”), het Beoordeelde bedrijf de volgende personen niet (direct of indirect) in dienst zal nemen, niet zal vragen om in dienst te worden genomen, en anderen niet zal helpen bij het in dienst nemen of het vragen om in dienst te worden genomen van dergelijke personen:

1) een werknemer van EcoVadis of diens Gelieerde bedrijven die betrokken zijn geweest bij de beoordeling van het Beoordeelde bedrijf, die een analist van EcoVadis is of een lid van de Raad van bestuur van EcoVadis; of 

2) een voormalige werknemer van EcoVadis of diens Gelieerde bedrijven die betrokken is geweest bij de beoordeling van het Beoordeelde bedrijf, die een analist van EcoVadis of lid van de Raad van bestuur van EcoVadis is, binnen drie maanden na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst tussen de voormalige werknemer en EcoVadis of een van dienst Gelieerde bedrijven. 

Deze bepaling verbiedt het Beoordeelde bedrijf niet om een werknemer van EcoVadis of diens Gelieerde bedrijven in dienst te nemen, vragen om in dienst genomen te worden, of om anderen te helpen bij het in dienst nemen of vragen om in dienst genomen te worden, die reageert op een algemene uitnodiging of advertentie die niet specifiek gericht is tot werknemers van EcoVadis of de medewerkers van diens gelieerde bedrijven.

16. Toewijzing en overdracht

Het Beoordeelde bedrijf mag de Overeenkomst niet overdragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EcoVadis. EcoVadis mag deze Overeenkomst overdragen aan een willekeurige dochteronderneming of aan een andere derde partij.

17. Onderhoud

Het Beoordeelde bedrijf erkent dat bepaalde onderhoudsactiviteiten met betrekking tot de Oplossing van EcoVadis regelmatig nodig of passend kunnen zijn, met inbegrip van het oplossen van bugs, software-updates, functie-updates, en de toevoeging van nieuwe toepassingen en nieuwe modules. In de meeste gevallen is de infrastructuur van de oplossing van EcoVadis zo ontworpen dat updates door de technische en supportteams worden ondersteund zonder dat de werking van de oplossing van EcoVadis hoeft te worden onderbroken. Wanneer redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat dergelijke onderhoudsactiviteiten het gebruik van de Oplossing van EcoVadis door het Beoordeelde bedrijf wezenlijk zullen beïnvloeden, is EcoVadis niet verplicht het Beoordeelde bedrijf van dergelijke onderhoudsactiviteiten op de hoogte te stellen.

18. Wijziging

EcoVadis behoudt zich het recht voor om op elk moment de voorwaarden van deze Overeenkomst eenzijdig te wijzigen, onder voorbehoud van de mogelijkheid voor het Beoordeelde bedrijf om de Overeenkomst te beëindigen overeenkomstig artikel 14.2 van deze Overeenkomst. Het Beoordeelde bedrijf zal op de hoogte worden gebracht van dergelijke wijzigingen door middel van publicatie op de website ecovadis.com of via andere adequate middelen.

19. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Overeenkomst wordt beheerst, uitgelegd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving, met uitzondering van de collisieregels daarvan. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst en dat niet in der minne kan worden geschikt, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Parijs, Frankrijk, die exclusief bevoegd is, niettegenstaande het aantal verweerders.

20. Toepassing van de Overeenkomst

De Partijen komen overeen dat in deze Overeenkomst al hun respectieve rechten en verplichtingen met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst zijn vastgelegd. Deze Overeenkomst komt in de plaats van alle eerdere overeenkomsten, onderhandelingen en besprekingen tussen de Partijen die hierop betrekking hebben. Alle voorwaarden van een aankooporder of andere documenten die door het Beoordeelde bedrijf worden ingediend in verband met de toegang tot of het gebruik van de Oplossing en die naast, anders dan of in strijd met deze Overeenkomst zijn, zijn niet bindend voor EcoVadis en zijn ongeldig.

21. Slotbepalingen

Bijlage 1 en bijlage 2 vormen een belangrijk deel van deze Algemene Voorwaarden en worden geaccepteerd tijdens de registratie bij de oplossing van EcoVadis. 

 

BIJLAGE 1

Beoordeel mijn handelspartners 

1. Doel

Het doel van deze BIJLAGE 1 is het definiëren van de voorwaarden waaronder het Beoordeelde bedrijf de Oplossing zal gebruiken na de activering van de functionaliteit Beoordeel mijn handelspartners door EcoVadis. EcoVadis behoudt zich het recht voor om de functionaliteit op elk moment te deactiveren indien de functionaliteit wordt aangeboden als een aanvulling op uw abonnement.

2. Verplichtingen van de Partijen

2.1. De functionaliteit Beoordeel mijn handelspartners maakt het mogelijk om het Beoordeelde bedrijf toegang te geven tot de EcoVadis Directory Research database en om de beoordeling of het delen van Scorecards aan te vragen.

2.2. Het Beoordeelde bedrijf kan EcoVadis vragen een nog niet beoordeelde Handelspartner uit te nodigen om zich te abonneren op de Oplossing. In dat opzicht stemt het Beoordeelde bedrijf ermee in om EcoVadis te voorzien van de informatie die redelijkerwijs nodig is om de duurzaamheidsservice uit te voeren. Om de succesvolle uitvoering van Bijlage 1 te waarborgen, zal het Beoordeelde bedrijf:  

  • EcoVadis een naam en contactpersoon van het bedrijf verstrekken door de informatie in de EcoVadis Directory Research database in te vullen. 
  • Een passend communicatieplan ontwikkelen om Handelspartners over het initiatief te informeren.
  • De deelname van de Handelspartners ondersteunen wanneer EcoVadis daarom vraagt door middel van de uitvoering van deze Bijlage 1.

2.3. EcoVadis zal een online platform ter beschikking stellen voor de Handelspartners en zal hen elektronisch contacteren om hen uit te nodigen zich te registreren op de Oplossing en de Algemene voorwaarden voor de toegang van de Handelspartner tot de Oplossing te valideren. 

3. Intellectueel eigendom

3.1. Wat betreft het gebruik van de functionaliteit Beoordeel mijn handelspartners, is en blijft EcoVadis de enige eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de software, methodologieën en knowhow die de EcoVadis-Oplossing vormen, evenals alle gerelateerde documentatie, ongeacht de media. 

3.2. EcoVadis verleent hierbij aan het Beoordeelde bedrijf een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de functionaliteit Beoordeel mijn handelspartners te activeren en om hiertoe toegang te krijgen en een eeuwigdurende, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de Scorecards van de Handelspartners te gebruiken, die uit de Oplossing kunnen worden geëxtraheerd. EcoVadis geeft het Beoordeelde bedrijf het recht om gebruik te maken van de functionaliteit Beoordeel mijn handelspartners en de bijbehorende Scorecards en om gegevens te extraheren voor de interne behoeften van het Beoordeelde bedrijf. In ieder geval is het Beoordeelde bedrijf op geen enkele wijze bevoegd om gebruik te maken van de database of de Scorecard van de Handelspartner of om gegevens uit de Oplossing te extraheren voor commerciële doeleinden, zoals het doorverkopen van informatie aan derden.

4. Schadeloosstelling

Het Beoordeelde bedrijf dat gebruik maakt van de functionaliteit Beoordeel mijn handelspartners gaat ermee akkoord om EcoVadis, haar Gelieerde bedrijven, functionarissen, directeuren, werknemers, te vrijwaren van elke claim of eis van een Beoordeeld bedrijf, inclusief kosten, aansprakelijkheden en juridische kosten, die voortkomen uit (i) haar toegang tot of het gebruik van de functionaliteit Beoordeel mijn handelspartners, en niet rechtstreeks voortvloeit uit een grove fout of opzettelijk wangedrag van EcoVadis (ii) haar schending van deze bijlage 1, met name door de openbaarmaking van de Scorecards, (iii) of, de inbreuk door het Beoordeelde bedrijf of een derde partij die gebruik maakt van het account van het Beoordeelde bedrijf, op enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon of entiteit.

5. Vertrouwelijkheid

5.1. Het Beoordeelde bedrijf verbindt zich ertoe om geen vertrouwelijke informatie die zij van de andere partij heeft ontvangen in het kader van het gebruik van de functionaliteit Beoordeel mijn handelspartners, openbaar te maken.

5.2. Overeengekomen wordt dat vertrouwelijke informatie die door een Partij aan de andere Partij ter beschikking wordt gesteld in verband met het gebruik van de functionaliteit Beoordeel mijn handelspartners, door de ontvangende Partij vertrouwelijk wordt behandeld, door de ontvangende Partij op dezelfde wijze wordt behandeld als gelijkwaardige vertrouwelijke informatie die door haarzelf is gegenereerd, door de ontvangende Partij niet wordt gebruikt anders dan in verband met de implementatie van de functionaliteit Beoordeel mijn handelspartners en alleen aan het personeel van de ontvangende Partij wordt bekendgemaakt op een “need-to-know”-basis en wanneer dit personeel zich ertoe heeft verbonden vertrouwelijke informatie geheim te houden.

5.3. De verbintenissen worden gehandhaafd gedurende de periode waarin het gebruik van de functionaliteit Beoordeel mijn handelspartners wordt voortgezet en gedurende een periode van vijf (5) jaar daarna. Met dien verstande dat deze verplichtingen ophouden te bestaand als de informatie (i) algemeen bekend is of wordt of beschikbaar komt voor het algemeen publiek zonder dat dit het gevolg is van een handeling of nalatigheid van de ontvangende Partij; of (ii) wettelijk beschikbaar was voor de ontvangende Partij voorafgaand aan de openbaarmaking of daarna beschikbaar is gesteld aan de ontvangende partij, altijd zonder beperking ten aanzien van de openbaarmaking of het gebruik; of (iii) volgend op de openbaarmaking onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende Partij zonder gebruik van vertrouwelijke informatie ontvangen van de andere Partij, zoals bepaald op grond van geschreven archieven.

 

BIJLAGE 2

EcoVadis Academy

1. Doel

Het doel van deze BIJLAGE       2 is de voorwaarden vast te stellen waaronder de Gebruiker de EcoVadis Academy zal gebruiken.

2. Definities

Content. Omvat, maar is niet beperkt tot tekst, commentaren van gebruikers, berichten, informatie, gegevens, grafieken, nieuwsartikelen, foto’s, video’s, geluiden, beelden, illustraties en software.

Prijs voor het voltooien van de cursus. Document dat aan een Eindgebruiker wordt uitgereikt ter bevestiging van zijn of haar deelname aan een gekozen cursus en het slagen voor de quiz, indien van toepassing. De naam van de Eindgebruiker kan op een prijs voor het voltooien van een cursus worden vermeld. 

EcoVadis Academy. Tijdens de cursus zal EcoVadis het Beoordeelde bedrijf op afstand toegang verlenen tot de EcoVadis Academy (hierna de EcoVadis Academy). Tijdens de cursus, en op voorwaarde dat het Beoordeelde bedrijf de Overeenkomst naleeft en in het bijzonder deze Bijlage 2, verleent EcoVadis aan het Beoordeelde bedrijf het niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare en beperkte recht om op afstand toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de EcoVadis Academy die zich op de externe servers kan bevinden. 

Eindgebruiker. Natuurlijk persoon van de organisatie van het Beoordeelde bedrijf. Het Beoordeelde bedrijf wordt aansprakelijk gesteld voor alle handelingen en nalatigheden van diens Eindgebruikers en zal erop toezien dat ze de voorwaarden van deze Overeenkomst, en in het bijzonder deze Bijlage 2, naleven. 

Studiediensten. Omvat, maar is niet beperkt tot, elke service en/of content die EcoVadis beschikbaar stelt aan of uitvoert voor het Beoordeelde bedrijf en Eindgebruiker, net zoals het aanbieden van al het materiaal dat op de EcoVadis Academy of via de Services wordt weergegeven, overgedragen of uitgevoerd; met inbegrip van opleidingen en bijbehorende diensten die door EcoVadis worden verstrekt op basis van deze Bijlage 2. De studiediensten worden verstrekt via de EcoVadis Academy. 

3. Gebruik van de EcoVadis Academy

3.1. Gebruik van de EcoVadis Academy. Het Beoordeelde bedrijf zal niet, en staat anderen niet toe, bij het gebruik van de EcoVadis Academy om: (i) iemand te belasteren, te misbruiken, lastig te vallen, te stalken, te bedreigen of anderszins de wettelijke rechten (zoals het recht op privacy, publiciteit en intellectuele eigendom) van anderen te schenden, of het gebruik van de EcoVadis Academy door een andere partij te belemmeren; (ii) schadelijk, inbreukmakend, frauduleus, onrechtmatig of onwettig materiaal of informatie te publiceren, verzenden, distribueren of verspreiden (met inbegrip van ongevraagde commerciële mededelingen); (iii) de identiteit of verbondenheid van het Beoordeelde bedrijf verkeerd voor te stellen, of op een andere manier valselijk te identificeren, inclusief door zich voor te doen of technische informatie te wijzigen in vormen van communicatie met gebruik van de EcoVadis Academy; (iv) bewust materiaal via de EcoVadis Academy te verzenden of uploaden dat virussen, Trojaanse paarden, computerwormen, tijdbommen, cancelbots of andere programma’s bevat met de bedoeling of het gevolg dat het netwerk, het computersysteem of andere apparatuur van een externe partij of van een andere persoon of entiteit beschadigd, vernietigd, verstoord of op een andere manier wordt aangetast; (v) de EcoVadis Academy, netwerken of servers die zijn verbonden met de systemen van de derde partij, te verstoren of te ontwrichten of de reglementen, beleidslijnen of procedures van dergelijke netwerken of servers te overtreden die vóór de aanvang van deze Bijlage 2 aan het Beoordeelde bedrijf zullen worden verstrekt, met inbegrip van het onwettig of ongeoorloofd wijzigen van de informatie die via de EcoVadis Academy wordt ingediend; (vi) te proberen op enigerlei wijze ongeoorloofde toegang te krijgen tot de EcoVadis Academy, de computersystemen van andere EcoVadis-klanten of netwerken die de EcoVadis Academy gebruiken; (vii) afgeleide werken of verbeteringen van de EcoVadis Academy te kopiëren, te wijzigen of te creëren; (viii) de broncode van de EcoVadis Academy geheel of gedeeltelijk te reverse-engineeren, demonteren, decompileren, decoderen, aan te passen of op een andere manier toegang te krijgen tot de broncode van de EcoVadis Academy of deze te proberen af te leiden; (ix) een door de EcoVadis Academy gebruikt beveiligingsapparaat of beveiliging te omzeilen of te doorbreken of zich toegang te verschaffen tot of gebruik te maken van de EcoVadis Academy op een andere manier dan met behulp van de op dat moment geldige toegangsgegevens: (x) handelsmerken, documentatie, garanties of disclaimers, of enige vermeldingen van auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten van EcoVadis Academy te verwijderen, te wissen, te wijzigen of te verduisteren; of (xi) toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van EcoVadis Academy met het oog op de ontwikkeling, de levering of het gebruik van een softwaredienst of softwareproduct van een concurrent.

3.2. EcoVadis heeft geen verplichting om het gebruik van de EcoVadis Academy door het Beoordeelde bedrijf te controleren; EcoVadis behoudt zich echter het recht voor om, na bevestiging van materiële niet-naleving van de voorwaarden van Bijlage 2, zulk gebruik te controleren, en om alle informatie die is beperkt tot informatie met betrekking tot dergelijke niet-naleving te bekijken, te bewaren en openbaar te maken als dat nodig is om de naleving van de voorwaarden van Bijlage 2 te verzekeren, en om te voldoen aan of samen te werken met toepasselijke wetgeving, voorschriften, wettelijke procedures of verzoeken van de overheid.

3.3. Accountactivatie. Het Beoordeelde bedrijf is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die op of via zijn account worden uitgevoerd. Het Beoordeelde bedrijf stemt ermee in, en zal elke Eindgebruiker ervan op de hoogte brengen dat hij of zij, naar zijn of haar beste weten en kunnen: (i) EcoVadis onmiddellijk en zonder onnodige vertraging op de hoogte brengt van elk bevestigd of redelijkerwijs vermoed ongeoorloofd gebruik van een account of enige andere inbreuk op de beveiliging, en (ii) ernaar streeft het account aan het einde van elke werksessie af te sluiten. EcoVadis neemt geen verplichting op zich om de Registratiegegevens die door het Beoordeelde bedrijf of zijn Eindgebruikers worden verstrekt, te verifiëren. Indien EcoVadis echter vindt of redelijkerwijs vermoedt dat de verstrekte informatie wezenlijk onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, kan EcoVadis, na redelijke kennisgeving en na gelegenheid tot herstel, het account van het Beoordeelde bedrijf opschorten en elk huidig of toekomstig gebruik van de Studiediensten (of een deel daarvan) weigeren, totdat deze toestand naar redelijke tevredenheid van EcoVadis is verholpen. 

3.4. EcoVadis behoudt zich het recht voor om elke licentie voor toegang tot en het gebruik van lessen op elk moment in te trekken in het geval dat we besluiten of verplicht zijn om de toegang tot een les te deactiveren vanwege wettelijke of beleidsredenen. 

3.5 Studiediensten (met inbegrip van de content) worden aangeboden ‘zoals het is’, zonder verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet noch impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-inbreuk. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor uw gebruik van de online cursussen en de content.

Zonder het voorgaande te beperken, garandeert E     coV     adis niet dat (a) de content zal voldoen aan de eisen of verwachtingen van het Beoordeelde bedrijf of de beoogde doelen zal bereiken, (b) de lessen geen onderbrekingen zullen kennen of anderszins ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zullen zijn, (c) de informatie of content die wordt verkregen via de lessen accuraat, volledig, actueel, foutloos, volledig veilig en betrouwbaar zal zijn, of (d) dat gebreken in de content zullen worden gecorrigeerd, en (e) de deelname aan online cursussen, en/of het volgen van hun instructies aan uw eisen zal voldoen of uw score op een S     corecard zal verbeteren.

3.6. Het Beoordeelde bedrijf verleent EcoVadis het recht om via de Oplossing of een andere door EcoVadis aangeboden Dienst met betrekking tot de Oplossing en de Studiedienst informatie weer te geven en te delen over: (i) het aantal cursussen dat beschikbaar is voor het specifieke Beoordeelde bedrijf en diens Eindgebruiker, op basis van zijn abonnementsniveau (ii) het aantal voltooide cursussen, de voltooiingsdatums en de behaalde scores per voltooide cursus, (iii) het aantal Eindgebruikers die de cursussen namens het Beoordeelde bedrijf hebben voltooid.  

4. Intellectueel eigendom

4.1 Intellectueel eigendom van EcoVadis

EcoVadis alleen (en diens licentiegevers, waar van toepassing) is eigenaar van alle rechten, titels en belangen, inclusief alle gerelateerde Intellectuele eigendomsrechten, in en op de EcoVadis Academy, de  Content en de Studiedienst. Deze Bijlage 2 is geen vorm van verkoop en draagt geen eigendomsrechten over aan het Beoordeelde bedrijf en Eindgebruiker in of met betrekking tot de Studiedienst, technologie of de Intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van EcoVadis. De naam EcoVadis, het logo en de productnamen in verband met de Dienst zijn handelsmerken van EcoVadis of externe partijen, en er wordt geen recht of licentie verleend om ze te gebruiken.

 EcoVadis verleent een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie aan het Beoordeelde bedrijf om toegang te krijgen tot de lessen en de bijbehorende content, en deze te bekijken en bij te wonen, uitsluitend voor interne, niet-commerciële, educatieve doeleinden via de Studiediensten, in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en eventuele voorwaarden of beperkingen die verbonden zijn aan een bepaalde functie van de EcoVadis-diensten. Elk ander gebruik is uitdrukkelijk verboden. Het Beoordeelde bedrijf mag geen lessen en/of content reproduceren, opnieuw distribueren, verzenden, toewijzen, verkopen, uitzenden, verhuren, delen, uitlenen, wijzigen, aanpassen, bewerken, er afgeleide werken van maken, in sublicentie geven of anderszins overdragen of gebruiken, tenzij EcoVadis u daar expliciet toestemming voor geeft in een schriftelijke overeenkomst die door een bevoegde vertegenwoordiger van EcoVadis is ondertekend. Dit geldt ook voor inhoud waartoe een Beoordeeld bedrijf toegang heeft via een van onze API’s.

4.2. Prijzen, certificaten en andere producten voor voltooiing van cursussen

Prijzen voor het voltooien van de cursus. EcoVadis kan onderscheidingen of certificaten voor het voltooien van een cursus aanbieden (bijvoorbeeld onderscheidingen voor het voltooien van de cursus Inleiding tot duurzaamheid) voor Eindgebruikers die door middel van een test of programmamateriaal hebben aangetoond dat zij de cursus naar behoren hebben afgerond. Prijzen of certificaten worden door EcoVadis uitgereikt en de beslissing of een award of certificaat aan de Eindgebruiker wordt uitgereikt, is uitsluitend aan EcoVadis. Eindgebruikers kunnen het certificaat reproduceren om de voltooide cursus met hun netwerk te communiceren door: (i) de onderscheiding te downloaden en op te slaan als een pdf, en (ii) de onderscheiding te delen via de beschikbare functie op sociale media.

Checklist. EcoVadis kan een checklist aanbieden die is ontworpen om de Eindgebruiker te helpen bij het bepalen van de content en de belangrijkste gebieden van de cursus waar aandacht aan moet worden besteed.

Scope 3-decarbonisatie versnelt! Bekijk de nieuwste strategieën en belangrijkste cijfers.
Bekijk nu
Moet u reageren op de toenemende due diligence-regelgeving? Bekijk ons nieuwste e-boek.
Bekijk nu