Regelgeving voor due diligence en duurzaamheidsverslagen in de toeleveringsketen | EcoVadis Skip to content

Zorgplichtwet op toeleveringsketens en rapportageregels

Duurzame Inkoop beoordelingen
Main content

Bent u er klaar voor om door het veranderende juridische landschap van duurzaamheidsregels te navigeren?

We leggen de nadruk op de landen en jurisdicties waar bedrijven due diligence moeten betrachten bij hun activiteiten en waardoor ze hun toeleveringsketens transparant moeten maken.

 • Canada, Noord-Amerika | Ingangsdatum: 2021

  Canadian Net-Zero Emissions Accountability Act (C-12 Bill)

  De wet C-12 bezegelt de overgang naar net-nul in Canada. Hiermee worden federale emissiedoelstellingen wettelijk vastgelegd en krijgen Canadese bedrijven een precedent om zich ook te houden aan emissiereductiedoelstellingen.

 • Verwacht
  Australië, APAC

  Australische Climate-Related Financial Disclosure (CRFD)

  De Australische regering heeft haar tweede consultatiedocument over klimaatgerelateerde financiële informatie gepubliceerd, waarin de voorgestelde opzet van de verplichte Australische klimaatrapportage wordt uiteengezet.

 • India, APAC | Met ingang van: 2023

  India’s Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR)

  BRSR is een raamwerk voor ESG-rapportage in India en betekent een belangrijke revolutie ten opzichte van de vrijwillige richtlijnen voor Business Responsibility Reporting (BRR) uit 2009. In het huidige mondiale rapportagestadium zijn meer gedetailleerde normen nodig om de duurzaamheidsinformatie te verbeteren en de transparantie en verantwoordingsplicht van Indiase bedrijven te bevorderen.

 • Verenigde Staten, Noord-Amerika | Ingangsdatum: 2026

  California Climate-Related Financial Risk Act (SB 261)

  Senate Bill 261 verplicht bepaalde entiteiten die zaken doen in Californië om klimaatgerelateerde financiële risico's tot in detail bekend te maken en die informatie publiekelijk toegankelijk te maken.

 • Verwacht
  VS, Noord-Amerika

  SEC’s Climate Risk Disclosure Rule

  Als de regelgeving van de Securities and Exchange Commission wordt aangenomen, moeten beursgenoteerde bedrijven hun informatie over klimaatgerelateerde risico's, BKG-emissies en plannen voor een netto-nul overgang verbeteren en standaardiseren.

 • Verenigde Staten, Noord-Amerika | Ingangsdatum: 2022

  Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA, wet ter voorkoming van dwangarbeid voor Oeigoeren)

  De Uyghur Customs Act is een federale wet in de Verenigde Staten die moet voorkomen dat importen die verband houden met dwangarbeid uit de Oeigoerse autonome regio Xinjiang in China, op de Amerikaanse markt terechtkomen. Importeurs van zendingen die zijn gemarkeerd wegens mogelijke banden met de regio, zullen moeten aantonen dat hun producten niet afkomstig zijn uit Xinjiang of zijn vervaardigd met behulp van dwangarbeid.

 • Verenigde Staten, Noord-Amerika | Ingangsdatum: 2026

  California Climate Corporate Data Accountability Act (SB 253)

  De Californische Senate Bill 253, de Climate Corporate Data Accountability Act, verplicht grote bedrijven die actief zijn in Californië om hun broeikasgasemissies openbaar te maken. Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het Climate Accountability Package van Californië en is het eerste in het land dat de openbaarmaking van klimaatgerelateerde informatie op een gestandaardiseerde manier verplicht stelt.

 • EU | Met ingang van: 2023

  Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM, koolstofcorrectie aan de Europese buitengrens)

  Begin oktober 2023 begint de overgangsperiode van de CBAM. Hoewel de definitieve fase pas in januari 2026 van start gaat, zijn EU-importeurs nu al verplicht om de CO2-uitstoot van hun goederen te registreren door middel van cyclische rapportage.

 • Canada, Noord-Amerika | Ingangsdatum: Januari 2024

  Canadese Modern Slavery Act (S-211)

  Vanaf januari 2024 verplicht de “Fighting Against Forced Labour and Child Labour in Supply Chains Act” (Wet ter Bestrijding van Dwang- en Kinderarbeid in Toeleveringsketens), oftewel Wetsvoorstel S-211, bepaalde entiteiten om aan te geven welke maatregelen zij genomen hebben om het risico dat zij of hun toeleveranciers gebruikmaken van dwang- of kinderarbeid te verlagen. De eerste rapporten dienen eind mei 2024 ingediend te zijn.

 • VS, Noord-Amerika | 2012

  California Transparency Act (CTSCA)

  De California Transparency Act vereist dat bedrijven openbaar maken welke inspanningen zij leveren om slavernij en mensenhandel uit hun directe toeleveringsketens te bannen, door bedrijven van de aangewezen omvang en scope te verplichten hun inspanningen om deze praktijken uit te roeien, openbaar te maken.

 • Australië, APAC | Met ingang van: 2018

  Australia Modern Slavery Act (Commonwealth Act)

  Deze wettelijke regelgeving van het Australische Gemenebest stelt een rapportageverplichting in voor bepaalde grote entiteiten om jaarlijkse openbare rapportages op te stellen over hun maatregelen om de risico's op dwangarbeid in hun activiteiten en toeleveringsketens aan te pakken. De rapportageverplichting geldt voor Australische entiteiten en buitenlandse entiteiten die zaken doen in Australië.

 • Verenigd Koninkrijk | Met ingang van: 2015

  Britse Modern Slavery Act

  Deze baanbrekende wetgeving uit 2015 consolideerde moderne slavernij en mensenhandel en introduceerde preventieve maatregelen, ondersteuningssystemen en een regelgevende instantie. Het huidige regime vereist dat commerciële organisaties een jaarlijkse verklaring publiceren over hun inspanningen om gedwongen of onvrijwillige arbeid binnen een deel van hun waardeketens uit te roeien.

 • Verwacht
  EU | Met ingang van: 2026

  EU-richtlijn Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD)

  De CSDDD vereist dat EU- en niet-EU-bedrijven due diligence betrachten en verantwoordelijkheid nemen voor hun impact op de mensenrechten en het milieu in hun toeleveringsketens. Naar verwachting zal de richtlijn in 2024 van kracht worden en in 2026 in werking treden.

  De CSDDD bevat verplichte due diligence-normen op het gebied van mensenrechten en milieu voor bedrijven, evenals verplichtingen om klimaatverandering strategisch aan te pakken. De omstreden wet komt steeds dichter bij goedkeuring nu de nieuwe versie in maart 2024 door de Europese Raad is goedgekeurd.

 • EU | Met ingang van: 2020

  Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

  De SFDR legt beleggingsfondsen en andere financiële marktdeelnemers rapportageverplichtingen op om hun ESG-prestaties vast te leggen. Uitgebreide en gestandaardiseerde informatieverstrekking moet beleggers in staat stellen om weloverwogen beslissingen te nemen over de milieu- en sociale gevolgen van hun beleggingskeuzes.

 • EU | Met ingang van: 2020

  EU-taxonomie

  Deze taxonomie is in de eerste plaats een classificatiesysteem dat een lijst van ecologisch duurzame economische activiteiten bevat. Om duurzaam beleggen op grotere schaal toe te passen en greenwashing te beperken, heeft de EU een beoordelingskader ontwikkeld met welomschreven criteria voor een wetenschappelijke screening van 170 activiteiten.

 • EU | Met ingang van: Vanaf 2024 voor het begrotingsjaar 2023

  Corporate Sustainability Reporting Directive

  De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een cruciale hervorming van de regelgeving waartoe de Europese Commissie het initiatief heeft genomen om het landschap van de niet-financiële rapportage te verbeteren. Het breidt de bestaande richtlijn voor niet-financiële rapportage (NFRD) aanzienlijk uit door de scope ervan te vergroten, de rapportagevereisten aan te scherpen en duurzaamheid in corporate bestuur te integreren.

 • Duitsland, EU | Met ingang van: 2023

  Duitse zorgplichtwet op toeleveringsketens (LkSG)

  Lieferkettengesetzes of LkSG verplicht zorgvuldigheid op het gebied van mensenrechten en milieukwesties in toeleveringsketens. De Duitse wet is een aanvulling op een groeiend aantal normatieve wetten om ervoor te zorgen dat bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor hun waardeketens. Het vereist specifieke due diligence-maatregelen en parameters voor het in kaart brengen, beoordelen en beperken van risico's, evenals een hogere drempel voor de reactie van leveranciers.

 • Frankrijk, EU | Met ingang van: 2017

  Devoir de Vigilance (wet op de zorgplicht)

  De Franse wet op de zorgplicht verplicht geselecteerde bedrijven om jaarlijkse waakzaamheidplannen op te stellen om ernstige schendingen van mensenrechten, fundamentele vrijheden, de gezondheid en veiligheid van personen en het milieu door hun dochterondernemingen, leveranciers of onderaannemers te identificeren en te voorkomen

 • Verwacht
  Nederland, EU | Met ingang van: Verwacht

  Nederlandse wet zorgplicht kinderarbeid

  De voorgestelde Nederlandse wetgeving zou bedrijven verplichten om te onderzoeken of hun goederen of diensten met behulp van kinderarbeid zijn geproduceerd en om een plan op te stellen om dit te voorkomen. De wet legt bedrijven ook een rapportageverplichting op om te garanderen dat ze in de toeleveringsketen voldoende zorgvuldigheid hebben betracht om kinderarbeid te voorkomen.

 • Noorwegen | Met ingang van: 2022

  Noorse transparantiewet

  De transparantiewet zorgt ervoor dat het publiek toegang heeft tot informatie over hoe bedrijven de mensenrechten en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden in hun toeleveringsketens waarborgen. Grotere ondernemingen die zakendoen in Noorwegen zijn nu wettelijk verplicht om due diligence op het gebied van mensenrechten uit te voeren en hun bevindingen te rapporteren.

+Ability Webinarserie: Geef een boost aan de capaciteit van uw bedrijf om te navigeren op het gebied van duurzaamheid in de toeleveringsketen.
Nu registreren
NIEUW: Barometer 2024: Inkoop omvormen tot een strategische partner voor duurzaamheid en veerkracht
Bekijk nu