SEC’s Climate Risk Disclosure Rule

Emissiegegevens verzamelen
Blijf de voorgestelde SEC-regels voor met de EcoVadis Carbon Action Manager

De voorgestelde klimaatinformatie van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) zou van toepassing zijn op Amerikaanse 10-K-indieners en op buitenlandse particuliere emittenten die F-20-formulieren indienen bij de SEC. Er werd een richtlijn van 500 pagina's opgesteld om bedrijven te verplichten een rapport op te stellen van hun klimaatrisico's en -kansen, inclusief de methoden die ze gebruiken om ze te beoordelen en te beheren. In een jaarverslag moeten ze onderstaande gedetailleerd beschrijven:

  1. Materiële klimaatimpacten, inclusief risico's van fysieke klimaatgerelateerde gevaren en het deel van de activa dat aan dergelijke risico's is blootgesteld. De SEC-regel vraagt ook om openbaarmaking van overgangsrisico's over de korte- tot langetermijnhorizon, evenals bestuur- en risicobeheerprocessen om deze risico's te verhelpen.
  2. BKG-emissies. Bedrijven zouden verplicht zijn om gecontroleerde Scope 1- en Scope 2-emissies te rapporteren, en Scope 3-emissies als deze materieel zijn of onder doelstellingen vallen. De emissierapportage zou in absolute termen moeten gebeuren (bijvoorbeeld per eenheid product) en de indieners zouden ook moeten vermelden hoe ze aan die schattingen zijn gekomen.
  3. Doelstellingen en overgangsplannen. Van bedrijven wordt verwacht dat ze bestaande doelstellingen op het gebied van emissiereductie, energiegebruik of natuurbehoud bekendmaken. De SEC vraagt om de overgangsplannen bekend te maken om deze doelstellingen te bereiken, inclusief specifieke informatie over het gebruik van CO2-compensatie of hernieuwbare energie.

Wanneer treedt de rapportage in werking?

Grote bedrijven (marktkapitalisatie van meer dan $700 miljoen) zouden de meeste van deze informatie moeten rapporteren vanaf boekjaar 2023, dus indieningsjaar 2024. Kleinere bedrijven zouden een jaar uitstel krijgen. Voor Scope 3-emissies voorziet de SEC in een extra jaar na deze deadlines.